Dechrau gwaith £44m ar reilffordd de a gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nod y gwelliannau yw cyflymu'r daith rhwng de a gogledd Cymru

Fe fydd y gwaith o wella'r cysylltiad rheilffordd rhwng de a gogledd Cymru yn dechrau yn ddiweddarach.

Bydd y gwaith yn dechrau yn dilyn cyhoeddi buddsoddiad o £44 miliwn gan Lywodraeth Cymru sy'n mynd i arwain at fwy o drenau ac amseroedd teithio cyflymach.

Fe fydd y gwaith yn dechrau yn Yr Orsedd ger Wrecsam gan wella'r lein rhwng Wrecsam a Chaer. O ganlyniad i'r gwaith yno bydd amseroedd teithio yn llai rhwng Caergybi a Chaer a bydd trên ychwanegol bob dwy awr rhwng y ddwy orsaf.

Yn gynharach eleni fe gyhoeddwyd adroddiad oedd yn awgrymu y gallai gogledd Cymru elwa'n anuniongyrchol o gynllun trenau HS2 fyddai'n gweld trenau cyflym iawn ar hyd lein y gogledd.

Daeth croeso i adroddiad Syr David Higgins gan arweinyddion awdurdodau gogledd Cymru, gan ei fod yn argymell dod ag HS2 mor bell â Crewe.

Er nad yw adroddiad Syr David Higgins yn son yn benodol am drydaneiddio lein y gogledd, dyna yw prif amcan Bwrdd Arwain Rhanbarth y Gogledd sy'n dadlau bod angen gwella'r cysylltiad gyda Crewe (ar gyfer HS2) a Manceinion (ar gyfer HS2 a'r rhwydwaith gogleddol i gyd).

Mae disgwyl i Fwrdd Arwain Rhanbarth y Gogledd gyhoeddi eu cynghorion llawn maes o law, ond yn y cyfamser maen nhw wedi argymell yr adroddiad i lywodraeth San Steffan ac i Lywodraeth Cymru.

Cyflymach

Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes Lesley Griffiths fydd yn nodi dechrau'r gwaith yn yr Orsedd, a dywedodd:

"Mae cysylltiadau trafnidiaeth modern ac effeithlon yn hanfodol er mwyn i Gymru ffynnu'n economaidd.

"Mae heddiw yn nodi dechrau'r gwaith o wneud y gwelliannau mawr, diolch i gyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru, a bydd hyn yn arwain at amseroedd teithio cyflymach a mwy o drenau rhwng y gogledd a'r de.

"Yn fy rôl fel cadeirydd y tasglu gweinidogol ar foderneiddio trafnidiaeth yn y gogledd, rwyf wedi cyfarfod â rhanddeiliaid a'r rheini sy'n darparu gwasanaethau trafnidiaeth yn yr ardal, ac rwy'n gwybod y byddan nhw'n croesawu'r datblygiad hwn heddiw, wrth i'r gwaith ddechrau o wneud gwelliannau mawr i'r cyswllt rheilffordd rhwng y gogledd a'r de."

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth: "Mae lleihau'r amseroedd teithio ar y rheilffordd rhwng y Gogledd a'r De yn ogystal â darparu trên ychwanegol bob dwy awr rhwng Caergybi a Chaerdydd yn hollbwysig, ac yn un o'n blaenoriaethau allweddol.

"Bydd pobl yn y gogledd-ddwyrain yn elwa ar y rheilffyrdd gwell a fydd yn eu cysylltu â gweddill y wlad ar ôl i'r cynllun hwn gael ei gwblhau. Rwy'n falch o weld bod y gwaith ar y cynllun hwn bellach yn dechrau."

Straeon perthnasol