Beirniadu trip Cyngor Môn i Siapan

  • Cyhoeddwyd
Wylfa B

Mae grŵp ymgyrchu wedi beirniadu Cyngor Môn am wario arian trethdalwyr ar drip i Siapan.

Cafodd y trip ei drefnu er mwyn casglu gwybodaeth ac adeiladu perthynas gyda'r cwmni sy'n gyfrifol am adeiladu Wylfa B, Horizon Nuclear Power.

Yn ôl Pobl yn Erbyn Wylfa B (Pawb) nid oes modd cyfiawnhau cost y trip tra bo gwasanaethau cyhoeddus ar yr ynys yn cael eu torri.

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan y cyngor - sy'n dweud mai "bach iawn" yw'r gost o'i gymharu â maint buddsoddiad Hitachi yn yr ynys.

'Cyfle unigryw'

Yn rhan o'r grŵp fydd yn hedfan i Siapan fore Sadwrn mae'r AS Albert Owen a'r AC Rhun ap Iorwerth yn ogystal â thri aelod o'r cyngor.

Y rhain yw'r pennaeth adfywio economaidd a chymunedol, Dylan Williams, y cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni Môn, Dr John Idris Jones ac Arweinydd y Cyngor Ieuan Williams.

Mae'n debyg mai Hitachi, rhiant gwmni Horizon Nuclear Power sy'n talu holl gostau Mr Owen a Mr ap Iorwerth.

Wrth esbonio pwrpas y trip, dywedodd Mr Williams: "Mae hwn yn gyfle unigryw i ddeall yn well y cyfleoedd a'r heriau sy'n gysylltiedig â'r orsaf niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa.

"Gall y prosiect Wylfa Newydd arfaethedig olygu buddsoddiad werth biliynau o bunnoedd ym Môn ac mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu perthynas waith agosach gydag uwch reolwyr Hitachi a Hitachi-GE.

"Byddwn yn cyflwyno achos cryf dros Ynys Môn a Chymru; yn hyrwyddo sgiliau Cymru, a'n trafod y potensial enfawr sy'n bodoli ar gyfer creu swyddi lleol a sicrhau bod y gadwyn gyflenwi yn elwa fel rhan o'r Wylfa Newydd."

'Toriadau llym'

Mewn datganiad, dywedodd Pawb: "Deallwn bod trethdalwyr Ynys Môn yn talu i'r tri uchod hedfan i Siapan ac yn ôl, a hynny ar gyfnod o doriadau llym mewn gwasanaethau o fewn y Cyngor."

Pan ofynnodd BBC Cymru i'r cyngor am ymateb i'r sylwadau fe ddywedon nhw bod y gost yn fach iawn o'i gymharu â maint y buddsoddiad gan Hitatchi.

Maen nhw'n dweud y gallai hwn fod yn biliynau o bunnoedd yn y pen draw.