Gwelliant ymhlith disgyblion sy'n deall am faterion byd-eang

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na welliant wedi bod ers 2006 ymhlith disgyblion Cymru sy'n gwybod am ddinasyddiaeth byd-eang

Mae 'na welliant ymhlith dealltwriaeth disgyblion Cymru am faterion byd-eang yn ôl arolygwyr ysgolion.

Dywed Estyn bod plant ysgolion cynradd ac uwchradd yn deall be ydi dinasyddiaeth fyd-eang yn well ers adroddiad blaenorol yn 2006.

Mae disgyblion yn deall am gyfoeth a thlodi, iechyd a'r dewisiadau a phenderfyniadau sydd angen eu gwneud.

Er hynny, prin yw'r disgyblion mewn ysgolion uwchradd sydd â dealltwriaeth dda o gysyniadau mwy cymhleth, fel y cyswllt rhwng diwylliant, ffydd a gwerthoedd a chredoau unigol.

Ond mae dealltwriaeth well o effaith gwahaniaethu a rhagfarn ar y cyfan gan ddysgwyr mewn ysgolion sydd â chyfran uchel o ddisgyblion ethnig lleiafrifol na dysgwyr mewn ysgolion eraill.

'Gwerthoedd'

"Mae gan ysgolion rôl allweddol mewn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cynorthwyo integreiddio a sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn genhedlaeth o unigolion goddefgar sy'n meddwl mewn ffordd fyd-eang," meddai Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn.

"Mae'n galonogol gweld bod gwelliant wedi digwydd a'n bod ar y trywydd iawn ym mwyafrif yr ysgolion cynradd a'r ysgolion uwchradd y bûm yn ymweld â nhw.

"Mae gofalu am yr amgylchedd, mynd i'r afael â thlodi, sicrhau amrywiaeth a bioamrywiaeth a chynorthwyo pobl i fyw bywydau iach yn werthoedd sy'n cael eu hymgorffori ar draws ysgolion Cymru."

Yr ysgolion, yn ôl Estyn, sydd wedi derbyn canmoliaeth am eu arferion dysgu da yw, Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd; Ysgol Plascrug, Ceredigion; Ysgol Heronsbridge, Pen-y-bont ar Ogwr; Ysgol Gymunedol Cwmtawe, Castell-nedd Port Talbot; Ysgol Aberconwy, Conwy; Ysgol Gynradd Blaen-y-maes, Abertawe.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol