Cwest Hywel Hughes: Methiannau dau blismon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Hywel Hughes yn 2003

Mae rheithgor cwest Hywel Hughes, 32 oed, wedi penderfynu bod methiannau dau blismon wnaeth ei arestio wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Cafodd Hywel Hughes ei daflu allan o glwb nos Joop ym mis Mai 2003.

Cafodd ei gludo i orsaf heddlu Caernarfon, ac yna Ysbyty Gwynedd, lle bu farw.

Gofynnwyd i'r rheithgor gan y crwner i ateb cyfres o gwestiynau am y digwyddiadau a arweiniodd at farwolaeth Mr Hughes.

Roedd y rhain yn cynnwys a wnaeth y swyddogion "gymryd camau priodol" ar ôl cyrraedd y clwb nos. 'Naddo' meddai'r rheithgor.

Ffactorau perthnasol

Pan ofynnwyd iddynt nodi'r ffactorau perthnasol, daeth y rheithgor i'r casgliad bod swyddogion wedi methu asesu Mr Hughes yn y lleoliad, wedi methu ei roi yn y safle adfer, wedi methu â rhoi cymorth cyntaf ar unwaith, wedi methu â galw am ambiwlans neu i fynd ag ef i'r ysbyty, ac wedi methu â'i roi yn y car heddlu mewn sefyllfa lle'r oedd ei lwybrau anadlu yn parhau ar agor.

"A yw'n fwy tebygol na pheidio bod unrhyw un o'r ffactorau hyn wedi cyfrannu at y farwolaeth", "Ydy", atebodd y rheithgor.

Stopiodd y swyddogion y car heddlu ar y ffordd i'r orsaf heddlu y noson honno. Dywedodd y rheithgor eu bod, bryd hynny, wedi methu â chymryd camau priodol, gan gynnwys methu â'i asesu, ei roi mewn safle adfer neu i roi cymorth cyntaf.

Gofynnwyd unwaith eto a yw'n fwy tebygol na pheidio bod unrhyw un o'r ffactorau hyn wedi cyfrannu at y farwolaeth, atebodd y rheithgor, 'ydy'.

Cafwyd y bownswyr wrth y drws, Rhodri Thomas a Colin Parry, hefyd yn ddieuog o ddynladdiad yn dilyn yr achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Mae chwaer Hywel Hughes, Catherine, wedi cyhoeddi datganiad wedi canlyniad y cwest.

Mae hi'n dweud bod y dystiolaeth yn dangos i'w brawd gael ei wasgu gan fownswyr clwb nos Joop.

Camweinyddiad cyfiawnder, meddai hi, yw'r ffaith y cafwyd y bownswyr yn ddieuog.

'Parchu penderfyniad'

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Gareth Pritchard; "Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parchu penderfyniad y cwest a bydd yn ystyried ei ganfyddiadau a'i chasgliad.

"Yr wyf yn gobeithio bod teulu Mr Hughes yn teimlo eu bod wedi cael y cyfle i glywed y ffeithiau llawn ac, unwaith eto, hoffwn gynnig cydymdeimlad diffuant am eu colled.

"Roedd marwolaeth annhymig Mr Hughes dros 11 mlynedd yn ôl ac ers hynny mae'r heddlu wedi cynnal adolygiad o weithdrefnau ac wedi cyflwyno nifer o welliannau."

Straeon perthnasol