4,000 o droseddau tra ar fechnïaeth yn 2013

Llys
Image caption Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Fe gafodd bron i 4,000 o droseddau eu cyflawni yng Nghymru'r llynedd gan bobl oedd wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe gafodd 3,813 o droseddau eu cyflawni gan 2,018 o bobl pan oedden nhw ar fechnïaeth yn 2013.

Mae'r troseddau yn cynnwys 999 achos o ddwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn, 269 trosedd o drais corfforol a 19 o droseddau rhyw.

Cafodd BBC Cymru Fyw y wybodaeth wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mechnïaeth i 18,410

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Rhoddwyd mechnïaeth i 18,410 yng Nghymru yn 2013.

Mae cyfanswm y troseddau a gyflawnwyd ar fechnïaeth wedi gostwng yn gyson ers 2010 pan gofnodwyd 10,087.

Yn 2011 roedd 9,286, ac yn 2012 roedd 7,995.

'Amodau caeth'

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mae caniatáu mechnïaeth yn fater i'r llysoedd benderfynu mewn achosion unigol.

"Dylai troseddwyr peryglus bob amser gael eu cadw yn y ddalfa tra'n aros am achos llys.

"Ar gyfer y rhai sy'n cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, mae amodau caeth megis tagiau a chyrffyw ar gael i'r llysoedd.

"Cafwyd gostyngiad i'w groesawu yn nifer y bobl sy'n troseddu tra ar fechnïaeth."

Ond dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Y Swyddogion Prawf (NAPO): "Fe ddylai'r llysoedd ymgynghori bob amser gyda'r gwasanaeth prawf ynghylch ceisiadau am fechnïaeth, yn enwedig wedi troseddau treisgar a throseddau rhyw honedig.

"Mae'n destun pryder i ni nad yw hynny'n digwydd yn rheolaidd ar hyn o bryd.

"Yn achos trais domestig, mae'n bosib na fyddai'r llysoedd yn ymwybodol o'r risg heb ymgynghori â ni."

Trosedd 2013
Trais corfforol 269
Troseddau rhyw 19
Bwrgleriaeth 213
Lladrad 47
Dwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn 999
Twyll a ffugio 96
Difrod troseddol 68
Troseddau cyffuriau 514
Troseddau ditiadwy eraill 279
Troseddau modurol ditiadwy 13
Troseddau diannod ddim yn cynnwys rhai modurol 1,039
Troseddau modurol diannod 257
Yr holl droseddau 3,813
Troseddwyr 2,018

* Yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae'r "ffigyrau yn y tabl wedi'u cymryd o'r detholiad o ddata Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC) a gedwir gan yr Adran. Fel sy'n wir am unrhyw system gofnodi graddfa fawr, mae'n bosib fod gwallau wedi digwydd wrth gofnodi a phrosesu data ar y PNC. Yn benodol, rydym yn ymwybodol fod y data a gofnodwyd ynghylch pa un ai a gyflawnwyd y trosedd tra'r oedd y troseddwr ar fechnïaeth ai peidio yn anghyflawn, ac rydym yn ymchwilio i weld pam mae'r ffigyrau ar gyfer 2013 yn arbennig o isel".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.