Newidiadau lles: Pobl 'dan straen'

Published
image copyrightGetty Images
image captionDywed yr adroddiad bod nifer o bobl wedi eu drysu gan y newidiadau diweddar

Mae pobl fregus yn wynebu caledi ohewydd newidiadau mewn taliadau lles yn ôl elusen Cyngor Ar Bopeth.

Dywed Cyngor Ar Bopeth eu bod yn poeni fod y newidiadau yn rhoi pobl ar incwm isel dan straen meddyliol.

Yn ôl yr adroddiad mae dau o bob pump o broblemau sy'n cael eu hadrodd i swyddfeydd y Cyngor yng Nghymru yn ymwneud â lwfansau a chredyd treth.

Dywedodd Fran Targett, cyfarwyddwr Cyngor Ar Bopeth Cymru, fod diffyg cefnogaeth i'r bobl hyn yn golygu mwy o gost yn y pendraw.

Mae'r adroddiad - Un Dydd ar y Tro - wedi ei selio ar dystiolaeth gan swyddfeydd yr elusen ledled Cymru ynghyd â gwaith ymchwil Shelter Cymru.

"Mae'r ymchwil yn dangos bod y lleihad mewn incwm yn sgil y newidiadau i fudd-daliadau yn cael effaith enfawr ar bobl sydd ar incwm isel eisoes," meddai Ms Targett.

"Yn arbennig, mae pryder am yr effaith ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl.

Cyfathrebu

"Os nad yw pobl yn cael y cymorth maen nhw ei angen ar y dechrau i'w helpu i ymdopi â'r newidiadau hyn i fudd-daliadau, bydd angen ymyriadau drytach maes o law yn ôl pob tebyg.

"O ganlyniad i gosbau llymach ac oedi wrth wneud penderfyniadau, mae rhai pobl yn gorfod bod heb unrhyw incwm am gyfnodau hir. Mae hyn wedi ychwanegu at y caledi sy'n eu hwynebu."

Cafodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ei beirniadu gan yr adroddiad am y ffordd mae'n cyfathrebu â phobl sy'n hawlio budd-daliadau, yn enwedig pobl â chyflyrau iechyd hirdymor.

Yn ôl yr adroddiad roedd staff yn dangos diffyg empathi a chefnogaeth.

Mae'r adroddiad yn galw ar asiantaethau allweddol yn y DU a Chymru i gydweithio yn well gyda'i gilydd er mwyn egluro'r newidiadau a chynnig cyngor mwy cyson ac amserol i'r rhai sy'n cael eu heffeithio.

Mae Jeff Cuthbert, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi galw ar lywodraeth San Steffan i ailfeddwl y newidiadau.

"Nid ydym ni'n gwrthwynebu egwyddor y diwygiadau lles ond rydym ni wedi mynegi'n glir ein pryderon am raddfa a chyflymder y newid.

"Mae'r ffaith bod Llywodraeth y DU wedi arafu ei chynlluniau yn awgrymu ein bod ni wedi bod yn iawn i bryderu.

"Credwn y dylid cyflwyno diwygiadau cyfrifol ochr yn ochr â'r cymorth cywir ar gyfer y bobl sydd ei angen a'r sicrwydd bod y bobl yn y perygl mwyaf yn cael eu diogelu."

Gwnaed cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau am sylw.

Straeon perthnasol