Dysgwr y Flwyddyn: Yr ymgeiswyr

  • Cyhoeddwyd
Dysgwr y flwyddyn
Disgrifiad o’r llun,
Susan Carey, Holly Cross, Nigel Annett a Joella Price sydd ar restr fer Dysgwr y Flwyddyn eleni

Nos Fercher bydd enw Dysgwr y Flwyddyn 2014 yn cael ei gyhoeddi mewn noson arbennig ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

Mae pedwar ar y rhestr fer eleni, a dyma ychydig am eu cefndir a'r hyn a'u hysgogodd i ddysgu Cymraeg.

NIGEL ANNETT

Disgrifiad,

Dysgwr y Flwyddyn: Nigel Annett

Daw Nigel Annett o Ogledd Iwerddon yn wreiddiol, ond mae'n byw erbyn hyn yn Aberysgir, rhwng Aberhonddu a Phontsenni.

Aeth ati i ddysgu Cymraeg gan ei fod eisiau siarad gyda'i feibion, Elis a Rhys, yn eu mamiaith.

Dywed hefyd bod ei waith gyda'r cwmni nid-er-elw Glas Cymru, yn ogystal â hanes Tryweryn wedi'i ysbrydoli i ddysgu'r iaith.

Mae'n credu bod y Gymraeg yn rhan hanfodol o hunaniaeth Cymru.

SUSAN CAREY

Disgrifiad,

Dysgwr y Flwyddyn: Susan Carey

O Lundain y daw Susan Carey yn wreiddiol, ond mae'n byw yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, ers bron i 30 mlynedd bellach.

Aeth ati i ddysgu Cymraeg gan ei bod yn awyddus i chwarae rhan lawn ym mywyd cymunedol ei hardal, ac roedd hi'n awyddus i sicrhau nad oedd angen i bobl newid i'r Saesneg er mwyn ei chynnwys mewn sgwrs.

Bu'n gweithio fel tiwtor Technoleg Gwybodaeth i Gyngor Sir Penfro, ond mae hi bellach wedi ymddeol. Mae hi hefyd yn ysgrifennydd y gangen leol o Ferched y Wawr ac yn ysgrifennu colofn fisol i'w phapur bro, Clebran.

HOLLY CROSS

Disgrifiad,

Dysgwr y Flwyddyn:Holly Cross

Ganed Holly Cross yng Nghaerfyrddin, ond symudodd y teulu i Wlad yr Haf pan oedd hi'n ddwy oed, a chafodd ei magu a'i haddysgu yn Lloegr.

Dychwelodd i Gymru yn 2000, i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Dechreuodd fynd ati i ddysgu Cymraeg ar ôl symud i Gaerdydd a chael swydd yn Adran Hanes y Brifysgol.

Symudodd wedyn i fyw i gymuned Gymraeg yn Sir Benfro bum mlynedd yn ôl ac aeth ati i barhau i ddysgu'r iaith.

JOELLA PRICE

Disgrifiad,

Dysgwr y Flwyddyn: Joella Price

O Bort Talbot y daw Joella Price yn wreiddiol, ac ar ôl treulio blynyddoedd yn byw yn America, Awstralia, Lloegr a Malta, dychwelodd i Gymru ddwy flynedd yn ôl.

Dysgodd ychydig o Gymraeg yn yr ysgol, ond nid digon iddi allu cynnal sgwrs na fod â'r hyder i wneud unrhyw beth gyda'r iaith.

Dychwelodd i Gymru i weithio yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd, ac roedd hyn yn gyfle iddi ailgydio yn y Gymraeg.

Mae hi nawr yn defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith gyda chleifion bob dydd, ac mae'n falch o allu gwisgo bathodyn Iaith Gwaith ar y ward.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.