Lansio ymgynghoriad ar gynyddu rhandiroedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, yn lansio Papur Gwyrdd sy'n cychwyn y broses ymgynghori ar gynyddu'r nifer o randiroedd.

Yn y Papur Gwyrdd mae amlinelliad o gynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer cynyddu faint o dir sydd ar gael ar gyfer rhandiroedd a gwella'r cyfleoedd ar gyfer cynlluniau tyfu cymunedol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd cynyddu'r defnydd o randiroedd yn ei dro yn cynyddu sgiliau, gwella iechyd corfforol a meddyliol ac adfywio cymunedau lleol.

Argymhellion

Mae sawl cynllun yng Nghymru eisoes yn hyrwyddo prosiectau tyfu cymunedol cynaliadwy, megis cynllun 'Tyfu Pobl' sy'n ceisio annog rhannu ymarfer da a bydd y cynllun rhandiroedd yn adeiladu ar lwyddiant y gwaith yma.

Mae argymhellion y Papur Gwyrdd yn cynnwys:

  • Rhoi canllawiau i awdurdodau lleol ynglŷn â chefnogi a hyrwyddo prosiectau tyfu bwyd cymunedol.
  • Defnyddio tir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau tyfu bwyd cymunedol ac annog a chefnogi tirfeddianwyr cyhoeddus a phreifat i wneud yr un peth.
  • Cefnogi ffermwyr i oresgyn unrhyw rwystrau i ddarparu tir ar gyfer rhandiroedd neu brosiectau tyfu bwyd cymunedol.
  • Creu'r hawl i awdurdodau lleol, cynghorau cymuned a grwpiau cymunedol i gofrestru a defnyddio tir cyhoeddus nad yw'n cael ei ddefnyddio, neu dir preifat ble nad ydi hi'n bosibl cael hyd i'r perchennog, ar gyfer prosiectau tyfu bwyd cymunedol.

Prinder rhandiroedd

Dywedodd y Gweinidog: "Mae nifer o awdurdodau lleol yn cael trafferth cael hyd i ddigon o randiroedd.

"Felly, mae darganfod mwy o dir i'w ddefnyddio fel rhandiroedd yn hanfodol ar gyfer ateb y galw yma ynghyd â chynyddu iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.

"Mae rhoi cyfleoedd i bobl fwynhau garddio hefyd yn gallu chwarae rhan mewn taclo tlodi, adfywio cymunedau a gwella ansawdd bywyd.

"Gall gwneud gwell defnydd o dir drwy ei ddefnyddio ar gyfer rhandiroedd hefyd ddarparu buddiannau cymdeithasol, dod â chymunedau at ei gilydd a rhoi hwb i ymdrechion adfywio.

"Rydym ni eisiau sicrhau bod ein polisi rhandiroedd a chynlluniau tyfu cymunedol yn ateb galw'r bobl a chymunedau rheiny sydd yn eu defnyddio.

"Felly byddwn yn annog unrhywun gyda diddordeb mewn rhandiroedd i ddweud eu dweud ar y mater."

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben 6 Hydref 2014.

Straeon perthnasol