Cynrychiolaeth 50/50 erbyn 2020?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Fon. Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad, yw un o'r rheiny sy'n ceisio sicrhau cynrychiolaeth gyfartal yng Nghymru erbyn 2020.

Mae ymgyrch yn cael ei lansio ddydd Mawrth i geisio sicrhau cynrychiolaeth gyfartal ym mywyd cyhoeddus Cymru erbyn 2020.

Bwriad yr ymgyrch yw ceisio sicrhau cynrychiolaeth gyfartal erbyn 2020, gyda'r un nifer o ddynion a merched ar y cyrff hynny sy'n cymryd penderfyniadau ar ran y genedl.

Fel rhan o'r lansiad bydd nifer o arweinwyr o fyd busnes a bywyd cyhoeddus yn gwneud ymrwymiad cyhoeddus i weithio tuag at gael cyfartaledd 50/50 rhwng dynion a merched ar fyrddau cyfarwyddwyr, llywodraethwyr, ymddiriedolwyr, cynghorau a fforymau eraill ble mae penderfyniadau sy'n effeithio ar fywyd a dyfodol Cymru yn cael eu gwneud.

Ymgyrch arloesol

Yn ystod y digwyddiad ym Mae Caerdydd bydd y Fonesig Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, yn annerch, a Joy Kent o Chwarae Teg, Laura McAllister o Chwaraeon Cymru ac Ann Beynon, Comisiynydd Cydraddodeb Cymru, yn lansio'r ymgyrch.

Bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert, hefyd yn annerch.

Nod yr ymgyrch arloesol yw denu unigolion a sefydliadau o bob math i ymrwymo'n gyhoeddus i weithio tuag at gynrychiolaeth gyfartal erbyn 2020, a thrwy ddarparu cyhoeddiadau cyson ynglŷn â'r cynnydd sydd wedi'i wneud, sicrhau bod brwdfrydedd dros yr ymgyrch yn parhau i ddatblygu a thyfu.

Bydd cynrychiolwyr o fyd gwleidyddiaeth, diwylliant a'r celfyddydau, chwaraeon, bancio, yr undebau llafur, y sector elusennol, y gwasanaeth iechyd, y gyfraith ac addysg, yn cymryd rhan yn y lansiad.

Cynlluniau a chyhoeddiadau

Mae lansio'r ymgyrch hwn yn dilyn cyhoeddiad ym mis Mehefin bod y Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi arwyddo dogfen gyda'r bwriad o gynyddu'r gynrychiolaeth o ferched mewn bywyd cyhoeddus.

Nod y ddogfen, cafodd ei harwyddo yn y Senedd gan Lywydd y Senedd, y Fonesig Rosemary Butler; yr Aelod Cynulliad a Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth Lesley Griffiths a'r Cynghorydd Ellen ap Gwynn, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gydraddoldeb a heneiddio, oedd mynd i'r afael â'r prinder merched mewn swyddi cyhoeddus.

Yn ogystal, mae corff wedi'i sefydlu dan arweiniad y Fon. Rosemary Butler, Clymblaid Menywod mewn Democratiaeth, gyda'r nod o drafod yr arfer gorau er mwyn cynyddu'r gynrychiolaeth seneddol o ferched yng Nghymru, ac ar draws y byd.

Sefydlwyd y corff hwn ym mis Ebrill yn dilyn lansiad yr Archwiliad o Ddemocratiaeth gan y Fon. Butler yn mis Ionawr. Roedd y cynllun hwn yn annog mwy o ferched i ymgeisio am swyddi cyhoeddus.

Straeon perthnasol