Manwerthwyr: cosb llymach i ladron?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r CMP wedi galw am gosb llymach i ladron.

Mae manwerthwyr wedi galw ar lysoedd i gosbi lladron yn llymach wrth i ffigyrau ddangos pa siopau yng Nghymru sy'n gweld y nifer fwyaf o achosion o ladrad dros y tair blynedd diwethaf.

Mae'r ffigyrau sydd wedi eu casglu gan y BBC yn dangos mai siop Asda yn Wrecsam yw'r siop yng Nghymru sydd wedi gweld y nifer fwyaf o achosion o ladrad, gyda 350 o droseddau.

Mae'r ystadegau hefyd yn dangos mai siopau Asda sydd â'r nifer fwyaf o droseddau o ladrad yn nhair allan o'r pedair ardal heddlu yng Nghymru - yng Ngogledd Cymru, Gwent a Dyfed Powys.

Yn yr ardal arall, De Cymru, siopau Boots Caerdydd ac Abertawe sydd wedi dioddef y nifer uchaf o ladradau.

Banciau bwyd i ladron?

Mae'r ffigyrau a ddaeth i law drwy geisiadau Rhyddid Gwybodaeth, hefyd yn dangos mai bwyd yw'r eitem sy'n cael ei ddwyn amlaf ym mhob rhan o Gymru.

Yn gynharach y mis yma, dywedodd Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, y bydd swyddogion heddlu lleol yn rhoi gwybodaeth i ladron ynglŷn â banciau bwyd oherwydd pryderon bod troseddau'n cael eu cyflawni er mwyn cael gafael ar fwyd neu gyffuriau.

Mae troseddau o ddwyn o siopau wedi codi 21.7% yng ngogledd Cymru i gymharu â'r llynedd, a dywedodd Mr Roddick bod dwyn o siopau yn 10% o'r holl droseddau sy'n digwydd yn yr ardal.

Dwyn ar draws yr wlad

Mae'r ystadegau ynglŷn â dwyn o siopau yn dangos:

Yng ngogledd Cymru siopau Asda yn Wrecsam, Llandudno a Bae Cinmel sy'n gweld y nifer fwyaf o droseddau o ddwyn.

Yn ardal Dyfed-Powys y siop Asda yn Llanelli sy'n gweld y nifer fwyaf o droseddau o ddwyn, sef 280 o droseddau.

Yn ne Cymru, siopau Boots yng Nghanolfan Siopa'r Quadrant, Abertawe a Heol y Frenhines, Caerdydd sy'n gweld y nifer fwyaf o droseddau.

Yng Ngwent siop Asda yng Nghasnewydd a welodd y fwyaf o ddwyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Asda bod lladron yn 'ganran fach iawn' o'u cyfanswm cwsmeriaid, ond eu bod nhw'n cymryd trosedd o ddifrif.

"Rydym yn gweithio gyda'r heddlu er mwyn lleihau'r nifer o droseddau yn ein siopau, ac maen debyg mai dyma un o'r rhesymau pam bod gennym ni'r 'nifer uchaf o droseddau o ddwyn' - oherwydd ein bod ni'n llwyddo i ddal y lladron a chofnodi'r troseddau."

Ymateb y Consortiwm Manwerthu Prydeinig

Yn ôl y Consortiwm Manwerthu Prydeinig (CMP) roedd cost uniongyrchol dwyn o siopau yn £511 miliwn rhwng 2012-2013, tra bod siopau yn gwario tua £521 miliwn ar geisio atal troseddau o'r fath.

Dywedodd llefarydd ar ran y CMP eu bod nhw eisiau gweld dwyn yn cael ei "gymryd o ddifrif o fewn y system gyfiawnder troseddol."

Maen nhw'n annog "mwy o eglurder a chysondeb" ynglŷn â chosbi, gan ddweud bod hanner yr holl ddirwyon am ddwyn ddim yn cael eu talu.

Yn ôl ffigyrau'r CMP ar gyfer 2012, roedd 85% o oedolion a gafwyd yn euog o ddwyn o siopau eisoes wedi eu cael yn euog o'r un drosedd yn y gorffennol, ac roedd 41% wedi eu cael yn euog o ddwyn ddeg o weithiau neu fwy yn y gorffennol.

Dywedodd llefarydd y CMP: "Mae hyn yn awgrymu bod yr arferion dedfrydu presennol prin yn cael unrhyw effaith ar atal troseddwyr rhag ail-droseddu."