Dilyniant ieithyddol yn 'achos pryder'

Cyhoeddwyd

Mae dilyniant ieithyddol rhwng cyfnodau allweddol addysg yn "parhau i fod yn achos pryder", meddai Llywodraeth Cymru.

O ganlyniad, bydd y llywodraeth yn annog yr awdurdodau lleol i roi sylw pellach i hyn yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mae nifer y myfyrwyr sy'n astudio Cymraeg Safon Uwch wedi gostwng ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2010.

Mae'r nifer sy'n astudio Cymraeg Iaith Gyntaf Safon Uwch wedi gostwng o 363 yn 2010 i 315 yn 2013.

Gwelwyd gostyngiad sylweddol mewn ffigurau Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith yn 2013. Mae nifer y dysgwyr sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith, sef 434, wedi gostwng i lefel debyg i'r hyn a welwyd 20 mlynedd yn ôl, cyn ei bod yn orfodol yng Nghyfnod Allweddol 4.

Yn ôl y llywodraeth, roedd cyhoeddi'r Strategaeth yma yn "garreg filltir hanesyddol" yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg.

'Datblygiadau'

Serch hynny mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn tynnu sylw at nifer o ddatblygiadau dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys:

•cyflwyno Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu'r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg

•rhannu data am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar

•ymestyn y Cynllun Sabothol i gynnwys cynorthwywyr dosbarth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg

•cyhoeddi 160 o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i gefnogi'r dysgu

Dywedodd Mr Lewis: "Wrth i ni droi ein golygon at y flwyddyn olaf o Raglen Weithredu'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, yr her yw sicrhau bod y consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol, ysgolion, colegau, prifysgolion, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a'n partneriaid eraill (megis cyrff dyfarnu, cyhoeddwyr a mudiadau Cymreig) yn chwarae eu rôl.

"Ni all Llywodraeth Cymru wireddu'r newid systematig sydd ei angen i sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn parhau i ffynnu ar ei ben ei hun".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol