S4C: 'Angen gwneud mwy'

Cyhoeddwyd

Mae cadeirydd Awdurdod S4C yn dweud fod angen gwneud mwy i sicrhau bod gwylwyr yn gwylio'r sianel yn amlach, ac am amser hirach.

Yn ôl adroddiad blynyddol y sianel, gafodd ei gyhoeddi fore Iau, roedd cyrhaeddiad wythnosol S4C - hynny yw, y nifer o bobl oedd yn gwylio ledled y DU dros gyfnod o saith niwrnod ar gyfartaledd - wedi gostwng i 578,000 yn 2013.

599,000 oedd y ffigwr yn 2012.

Mae'r cyrhaeddiad blynyddol - nifer y gwylwyr sy'n gwylio yn ystod yr holl flwyddyn - wedi codi o 5.3m i 6.5m, ond gall darllediadau unigol, poblogaidd ddylanwadu ar y ffigwr hwnnw.

Fe ddywedodd S4C bod newid yn y ffordd mae ffigyrau'n cael eu cywain, ac effaith y toriadau i gyllid ar allu'r sianel i gystadlu am hawliau darlledu chwaraeon, wedi effeithio ar y ffigyrau gwylio wythnosol.

Yn ogystal, fe ddangosodd yr adroddiad ddirywiad yn nifer y gwylwyr yng Nghymru.

404,000 oedd nifer y gwylwyr wythnosol o fewn Cymru yn 2013-14, 458,000 oedd y ffigwr yn 2012-13 a 483,000 yn 2011-12.

Dirywo hefyd wnaeth nifer y Cymry Cymraeg oedd yn gwylio yn ystod yr un cyfnod, o 226,000 yn 2011-12 i 216,000 yn 2012-13 a 194,000 yn 2013-14.

'Blaenoriaethau'

Yn ôl Huw Jones, cadeirydd Awdurdod S4C: "Mae'n rhaid i ni ail-ymweld yn gyson â'r cwestiwn o beth yw blaenoriaethau rhaglenni ein cynulleidfa."

Ychwanegodd mai'r "amcan sylfaenol, o reidrwydd, yw denu mwy o'r rheiny sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn achlysurol i ddod o hyd i resymau cyson i droi atom yn rheolaidd.

"Rhaid i ni hefyd fod yn barod i gwestiynu ein gallu i barhau i ddarparu, drwy'r amser, raglenni ar draws yr holl ystod o genres byddwn ni'n dymuno eu cynnwys."

Fe ddywedodd bod y sianel wedi "gwneud yn dda" i gynhyrchu rhaglenni o safon uchel yn wyneb toriadau i'r gyllideb ers 2011.

Roedd 'na ragor o ymwelwyr ar wefan S4C - 224,000 - 201,000 oedd y ffigwr yn 2012.

ADRODDIAD BLYNYDDOL S4C: Y FFIGYRAU

6.5 miliwn - nifer o bobl wyliodd S4C drwy'r DU yn 2013 (2012: 5.3m)

5.2 miliwn - sesiynau gwylio ar-lein (2013: 4m, 2012: 2.8m)

1.4 miliwn - nifer o bobl sy'n gwylio S4C ar gyfartaledd bob mis (cyrhaeddiad 3 munud) (2012: 1.3m)

1.2 miliwn - nifer wyliodd raglenni o ddigwyddiadau'r flwyddyn ar deledu

578,000 - nifer y gwylwyr trwy'r DU yn ystod wythnos gyffredin (2012: 599,000)

194,000 -nifer siaradwyr Cymraeg yng Nghymru sy'n gwylio ar gyfartaledd bob wythnos (2012: 216,000)

8 awr 4 munud - nifer o funudau a wylir ar gyfartaledd bob wythnos yng Nghymru gan wylwyr sy'n siarad Cymraeg (2012: 7 awr 3 munud)

224,000 -ymweliadau â gwefan S4C bob mis (2012: 201,000)

'Newidiadau sylweddol'

Fe ddywedodd prif weithredwr S4C, Ian Jones: "Rydym wedi gweld newidiadau sylweddol a phellgyrhaeddol yn S4C yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, a bydd llawer mwy o heriau creadigol ac ymarferol yn ystod y flwyddyn i ddod.

"Y brif her yw sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth o'r ansawdd uchaf posibl i'r gynulleidfa ehangaf posibl ar ystod eang o lwyfannau a dyfeisiau.

"Rydym hefyd am barhau i arloesi ac i adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer sefydliad cryf, cenedlaethol, annibynnol ar gyfer y dyfodol ac ymdrechu i sicrhau bod gwylwyr achlysurol yn dod yn wylwyr mwy rheolaidd.

"Bydd y dyfodol yn heriol ond cyffrous. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r sector gynhyrchu annibynnol, BBC Cymru a staff S4C i sicrhau ein bod yn gwireddu hyn oll ac yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer y cam nesaf yn hanes S4C y tu hwnt i 2017."

Ffi drwydded

Mae'r rhan fwyaf o gyllideb S4C nawr yn dod o ffi drwydded y BBC, gyda chyfraniad llawer yn llai gan lywodraeth San Steffan.

Fe fydd system ariannu'r sianel wedi 2017 yn cael ei drafod yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol.

Yn 2013-14, fe gyfranodd y BBC £76.3m o'r drwydded i S4C. Fe fydd y ffigwr hwnnw'n gostwng i £74.5m erbyn 2016-17.

Straeon perthnasol