Bygythiad i ganolfannau dydd i bobl hŷn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google Streetview
Disgrifiad o’r llun,
A fydd gwasanaethau gofal sy'n cael eu cynnig mewn canolfannau fel yr un yma yn Ty Iscoed Trecelyn yn cael eu dirwyn i ben?

Mae'n bosib y bydd gwasanaethau dydd sy'n gofalu am bobl hŷn a phobl gydag anawsterau dysgu yn cael eu dirwyn i ben yn sir Caerffili er mwyn arbed arian.

Dewis arall yw cynnig y gwasanaeth i'r sector breifat neu gynnig y gwasanaeth ddim ond i'r rhai sydd ag anghenion "dwys"

Dywed swyddogion y cyngor fod y galw am ofal dydd yn debygol o gynyddu yn y dyfodol, gan olygu nad oedd y gwasanaeth presennol yn gynaliadwy.

Mae tua 811 o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth - gwasanaeth sy'n cyflogi 179 o staff.

Mae gofal dydd yn cynnig ystod eang o weithgareddau yn sir Caerffilii yn amrywio o glybiau cinio i weithgareddau fel gwnïo.

Y cyngor lleol ynghyd â chwmniau sy'n cynnig y gwasanaeth mewn 19 o ganolfannau, a hynny ar gost o £4.26 miliwn y flwyddyn.

Dywed adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i gynghorwyr sir fod y gwasanaeth yn un fwy cost effeithiol nac y byddai cynnig gofal un- i-un yn y gymuned.

Ond mae disgwyl i'r galw am y gwasanaeth gynyddu wrth i bobl fyw yn hŷn.

Daw hyn ar adeg pan fod galw ar y cyngor i arbed £6.5 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015/16.

Mae'r cyngor yn ystyried pum opsiwn:

  • Cadw'r gwasanaeth presennol
  • Rhoi'r gorau' i'r gwasanaeth
  • Rhoi gorau i ran o'r gwasanaeth
  • Darparu'r gwasanaeth yn unig i'r rhai ag anghenion dwys
  • Trosglwyddo'r gwasanaeth i'r trydydd sector

Dywed yr adroddiad y gallai rhoi'r gorau i'r gwasanaeth arwain i gynnydd yn y galw am wasanaethau eraill gan gynnwys gofal seibiant a chefnogaeth i bobl yn tai eu hunain.

Penderfyniad terfynol

Gallai hynny yn ei dro olygu na fyddai'r cynllun yn arbed arian.

Fe fyddai lleihau nifer y canolfannau a chynnig gwasanaethau i'r rhai ag anghenion dwys neu drosglwyddo'r gwasanaeth i gwmni allanol yn galluogi i'r gwasanaeth barhau tra hefyd yn lleihau costau.

Ond mae'r adroddiad yn ychwanegu y byddai hyn yn arwain i ddiswyddiadau neu adleoli staff.

Pe bai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo dywed yr adroddiad y byddai'n rhaid darparu rhyw fath o wasanaeth gwahanol i rai pobl. Golygai hynny y byddai llai o arian yn cael ei arbed.

Mae'n rhaid i'r cynlluniau gael eu hystyried gan gabinet y cyngor a'r cyngor llawn cyn unrhyw benderfyniad terfynol.

Straeon perthnasol