Bil nwy £50,000: Perchennog caffi yn galw am ymchwiliad

Gan Ioan Pollard
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd

Mae perchnogion caffi yn Y Bala'n galw am ymchwiliad i'r ffordd mae cyflenwyr ynni yn casglu taliadau gan fusnesau bach.

Roedd Eleri a Gareth Evans yn pryderu y byddai'n rhaid iddyn nhw gau'r caffi, neu werthu eiddo, i dalu bil nwy o bron i £50,000.

Erbyn hyn mae perchnogion Caffi'r Cyfnod wedi cael cyngor arbenigwyr ynni annibynnol ac maen nhw wedi llwyddo i ostwng cyfanswm y taliad i fod yn llai na £7,000.

Dywedodd Mr Evans wrth BBC Cymru Fyw ei fod wedi derbyn anfonebau "cymhleth a hir" gan gwmni Nwy Prydain.

Wedi hynny, cafodd y perchenogion "frwydr hirfaith" yn erbyn y darparwr ynni.

Yn ôl Mr Evans: "Roedd Nwy Prydain yn bendant fod y bil yn gywir ac yn gyfredol."

Dim ond nes iddo gysylltu â chwmni arbenigol ynni annibynnol, ac iddyn nhw ddechrau gwneud ymholiadau ar ei ran y gwnaeth Nwy Prydain dderbyn fod camgymeriadau yn y bil oherwydd nam ar eu mesurydd nwy sydd wedi ei osod yn yr eiddo ers 2005.

'Cymryd mantais'

Mae Mr Evans o'r farn "fod Nwy Prydain wedi ceisio cymryd mantais o'i fusnes."

Mae'n galw am fwy o weithdrefnau a pholisïau i ddiogelu a gwarchod unigolion a busnesau sy'n cael eu hunain mewn sefyllfaoedd tebyg.

"Efallai nad yw pawb yn gallu troi at arbenigwyr ynni i weithredu ar eu rhan" meddai, "ac oni bai amdanyn nhw mi fysa ni mewn coblyn o dwll."

Mae Mr Evans hefyd yn honni iddo beidio â derbyn unrhyw fath o gydnabyddiaeth neu ymddiheuriad ffurfiol oddi wrth Nwy Prydain ers iddo dderbyn y bil newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Nwy Prydain wrth BBC Cymru Fyw fod yr achos yma'n un anarferol iawn.

"Mae'n ddrwg iawn gennym am unrhyw straen neu anghyfleustra a achoswyd i Mr a Mrs Evans yn sgil y sefyllfa yma.

"Roedd nifer o fethiannau yn y gwasanaeth i gwsmeriaid, dylem fod wedi gwirio'r bil cyn iddo gael ei anfon, a gwneud ymweliad i'r safle er mwyn datrys y mater yn gyflymach."

'Cwbl annerbyniol'

Mae Nwy Prydain yn derbyn fod y gwasanaeth gafodd ei ddarparu yn ystod yr achos yma yn gwbl annerbyniol.

Ers hynny maen nhw wedi diweddaru eu systemau a'u gweithdrefnau ansawdd er mwyn ceisio darparu gwasanaeth gwell.

Dywedodd llefarydd ar ran Ofgem eu bod wedi ymrwymo i warchod busnesau bach:

"Rydym wedi cyflwyno'r safonau disgwyliedig ym mis Awst y llynedd sy'n pwysleisio'r angen i gyflenwyr ynni i drin busnesau bach yn deg mewn materion yn ymwneud â bilio.

"Gallai methu â gwneud hyn arwain at gamau gorfodi a chosb ariannol posibl."