Gosod ei stamp: Holi'r trefnydd Elen Huws Elis

  • Cyhoeddwyd
Elen Huws Elis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elen Elis ar y Maes yn Ninbych y llynedd yn cael blas ar bethau cyn dechrau fel trefnydd ym mis Medi

Eleni yw Prifwyl gynta' Elen Huws Elis wrth y llyw. Fe ddechreuodd y trefnydd newydd ar ei gwaith fis Medi'r llynedd, ac mae Cymru Fyw wedi bod yn ei holi yng nghanol ei phrysurdeb.

Sut mae'r paratoadau'n mynd ar gyfer Eisteddfod Sir Gâr?

"Mae pethau yn mynd yn dda. Mae o i gyd yn newydd i mi, wrth gwrs, a 'dwi mor lwcus bod fy nghydweithwyr a'r holl wirfoddolwyr ar draws yr elfennau i gyd (ac mae 'na lawer iawn ohonynt) yn gweithio mor galed - un tîm anferthol gyda'r un nod.

"Mae pawb o gymorth mawr i mi pan fydda' i'n ansicr o ofynion ambell beth. Mae pobl Sir Gâr wedi bod yn gweithio yn ddiwyd a brwdfrydig iawn dros gyfnod o bron i ddwy flynedd, a 'dwi'n mawr obeithio y bydd yr Eisteddfod yn llwyddiannus, oherwydd bod pobl Sir Gâr yn haeddu hynny.

"Dwi wedi bod yn brysur iawn ers cychwyn y swydd fis Medi diwetha', yn teithio hyd a lled Cymru ac yn cwrdd â nifer fawr o bobl ar hyd y daith! 'Dwi wedi dod i adnabod Cymru yn eitha' da erbyn hyn.

"Mae hi'n swydd ddiddorol ac amrywiol a 'dwi'n wynebu sialens newydd bron yn ddyddiol. 'Dwi'n mwynhau'n fawr iawn, ac wrth fy modd efo'r gwaith caled... y rhan fwyaf o'r amser!

Oes disgwyl unrhyw beth newydd o ran y cystadlaethau eleni?

"Crëwyd y Rhestr Testunau fis Ionawr 2013 - ac felly'r ychydig ddylanwad fydd gen i eleni, i fod yn onest, fydd yr amserlennu - unwaith i ni wybod pwy a faint oedd yn cystadlu, fe weithiais 'efo Elfed ac Alwyn i roi'r rhaglen gystadlu at ei gilydd. Mae hi'n swydd go gymhleth, gan fod angen ystyried y niferoedd sy'n cystadlu, hyd y darnau, argaeledd beirniaid a chyfeilyddion ac yn y blaen.

"Fodd bynnag 'da ni yn treialu ambell i beth eleni, er enghraifft, Tŷ Gwerin - cyflwyniad o gân werin gyda hunan gyfeiliant, stomp cerdd dant a chystadleuaeth offerynnol draddodiadol unigol - bydd cyfle i gystadleuwyr gofrestru i gystadlu ar ddiwrnod y gystadleuaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd blas gwerinol ar rai o'r cystadlaethau newydd yn Llanelli eleni

Oes cyfle wedi bod eto i osod eich stamp personol ar y swydd?

"Dwi wedi cael y cyfle i rannu syniadau a datblygu ambell i beth fel rhan o dîm. Bydd ambell i stamp bach i'w gweld eleni. Mae rhaglen y rydd ar ei newydd wedd, a bydd yna raglen y nos hefyd. 'Dwi'n awyddus i godi proffil pob seremoni, a hefyd y prif gystadlaethau/ysgoloriaethau ac yn y blaen, a 'da ni wedi cymryd camau bach i wneud hyn.

"'Da ni hefyd yn treialu sesiynau ysgafn yn y Babell Lên - sesiynau chwarter i chwech (17:45 - 18:30) - lle bydd artistiaid (Gwilym Bowen Rhys, Huw Chiswell a Bryn Fôn) yn sgwrsio 'efo Ffion Dafis am eu caneuon, sut maen nhw'n mynd ati i ysgrifennu geiriau i'w caneuon, stori ddifyr/ddigri am be' sy'n eu hysbrydoli ac yn y blaen, ac fe gawn ambell i gân, wrth gwrs. 'Dwi'n credu bod rhaglen y Babell Lên yn un amrywiol a fydd, gobeithio, yn denu cynulleidfa eang.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd artistiaid fel Gwilym Bowen Rhys yn rhan o sesiynau newydd yn y Babell Lên

Beth yw'r ymgynghoriad cystadlu sy'n digwydd ar hyn o bryd?

"Pwrpas yr adolygiad ydy canfod gofynion ein cymdeithasau ni heddiw. Mae'r ŵyl wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac mae gwyliau bach o fewn yr ŵyl wedi dod yn boblogaidd iawn. Mae hi'n bwysig bod yna gydbwysedd rhwng y cystadlu â'r holl elfennau eraill er mwyn denu ystod eang o bobl i'r Eisteddfod yn flynyddol.

"Mae economi, diwylliant, a diddordeb pobl Cymru wedi, ac yn dal i newid yn gyson, ac mae hi'n bwysig ein bod ni fel Eisteddfod efo'n bysedd ar y pwls, yn gwrando ac yn gwylio ac yn canfod yr hyn sy'n diddori ein perfformwyr a'n cynulleidfaoedd ni heddiw, ac wrth i bethau newid o ddydd i ddydd.

"O ran yr adolygiad ei hun - mae 'na tua 150 o bobl wedi ymateb drwy holiadur ar-lein, a drwy'r post, ac mae grwpiau trafod (pobl gyda gwahanol sgiliau, ac o wahanol gefndiroedd, oedran ac ardal) yn cwrdd ar hyn o bryd i edrych ar y cystadlaethau i gyd - ac i roi eu barn onest ar bethau.

"Dyma rai o'r pethau 'da ni'n holi:

  • Be' sy'n denu cystadleuwyr?
  • Be', yn eu barn nhw - os oes yna unrhyw beth - sydd ddim yn gweithio fel cystadleuaeth erbyn hyn?
  • Oes 'na le i newid ychydig ar rai o'r cystadlaethau?
  • A oes modd uno ambell i gystadleuaeth er mwyn denu mwy i gystadlu?
  • A oes yna gystadlaethau newydd a fyddai yn denu cystadleuwyr a chynulleidfa dda?

"Bydd panel arbenigol yn cwrdd i drafod syniadau ac i greu argymhellion yn sgil yr adborth o'r adolygiad. Rydym yn gobeithio y cawn adroddiad o'r adolygiad erbyn diwedd mis Hydref eleni.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cystadlaethau fel un y Corau Meibion yn tueddu i ddenu cynulleidfa dda i'r Pafiliwn

Fel trefnydd, beth yw'r heriau mwya', a beth sy'n rhoi mwya' o foddhad?

Sicrhau bod yr holl drefniadau eang yn cael eu cyflawni... yn drefnus ac mewn da bryd.

Mae hi'n swydd sy'n llawn her, ac yn amrywiol iawn, a 'dwi'n cael y cyfle i gyfarfod â, a dod i adnabod llawer iawn o bobl - 'dwi wrth fy modd.

'Dwi'n edrych ymlaen at fod ar y Maes, ac ymgartrefu ychydig bach cyn i'r tyrfaoedd gyrraedd - ac yna pwy a ŵyr be' sydd o'm mlaen i yn ystod yr ŵyl! Dwi'n gobeithio yn fawr y bydd yr haul yn gwenu arnom fodd bynnag! 'Dwi ddim wedi cael y cyfle i feddwl yn ormodol am bethau, gan fy mod i'n rhy brysur!

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.