Llai yn dioddef o glefyd y galon yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Laguna Design
Disgrifiad o’r llun,
Mae llai yn byw gyda chlefyd coronaidd ond eto dros 4,000 yn marw bob blwyddyn yng Nghymru

Yn ôl adroddiad newydd mae nifer y bobl sy'n byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn gostwng.

Fodd bynnag, mae'r clefyd yn dal i hawlio bywydau dros 4,300 o bobl bob blwyddyn.

Yr adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mawrth yw'r adroddiad blynyddol cyntaf ar wasanaethau cardiaidd yng Nghymru.

Mae'r ddogfen yn nodi'r cynnydd mae'r Gwasanaeth Iechyd wedi ei wneud wrth gyflawni cynlluniau Llywodraeth Cymru i geisio ymdrin â chlefyd y galon.

Yn ogystal, mae'n nodi beth sydd angen ei wneud nesaf i wella gofal i gleifion a helpu i atal rhagor o bobl rhag datblygu'r clefyd sy'n para gydol oes.

CANFYDDIADAU'R ADRODDIAD

  • 125,567 oedd nifer y bobl oedd yn byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn 2012-13, 8,040 yn llai nag yn 2006-07.
  • Roedd gostyngiad o 6% yn nifer y bobl oedd yn byw gyda chlefyd coronaidd y galon rhwng 2006-07 a 2012-13.
  • Roedd nifer y derbyniadau brys ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd wedi gostwng mwy na 2,500 rhwng 2010-11 a 2012-13.
  • Yn 2011, roedd clefyd coronaidd y galon wedi achosi mwy na 4,300 o farwolaethau - tua 14% o'r holl farwolaethau yng Nghymru.
  • Yn ystod 2012-13, cafodd 3,680 o gleifion yng Nghymru drawiad ar y galon.
  • Roedd gwariant mewn ysbytai yn 2011-12 ar glefyd cylchrediad y gwaed, sy'n cynnwys strôc a chlefydau cardiaidd, yn fwy na £442 miliwn, mwy na 8% o holl wariant y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
  • Mae cyfradd y marwolaethau o glefyd y galon yn yr un rhan o bump o wardiau mwyaf difreintiedig bron draean yn uwch nag yn y ward leiaf difreintiedig, sy'n arwydd o effaith amlwg tlodi ar iechyd.

Bydd canolfan gardiaidd newydd yn Ysbyty Glan Clwyd yn agor i'r cyhoedd ar Awst 4.

Wrth ymweld â'r ganolfan i lansio'r adroddiad, cyhoeddodd Mr Drakeford y bydd math newydd o driniaeth i gleifion sy'n cael trawiad ar y galon ar gael yn y gogledd o ddechrau 2015.

Mae angioplasteg yn ddull a ddefnyddir i drin rhydwelïau coronaidd sydd wedi culhau yn y galon.

Bydd cleifion sy'n byw yn y gogledd yn gallu cael y driniaeth yn yr uned newydd yng Nglan Clwyd gan osgoi'r angen i deithio i Lerpwl neu Gaer.