BBC Cymru Fyw

Llai yn dioddef o glefyd y galon yng Nghymru

Published
image copyrightLaguna Design
image captionMae llai yn byw gyda chlefyd coronaidd ond eto dros 4,000 yn marw bob blwyddyn yng Nghymru

Yn ôl adroddiad newydd mae nifer y bobl sy'n byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn gostwng.

Fodd bynnag, mae'r clefyd yn dal i hawlio bywydau dros 4,300 o bobl bob blwyddyn.

Yr adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mawrth yw'r adroddiad blynyddol cyntaf ar wasanaethau cardiaidd yng Nghymru.

Mae'r ddogfen yn nodi'r cynnydd mae'r Gwasanaeth Iechyd wedi ei wneud wrth gyflawni cynlluniau Llywodraeth Cymru i geisio ymdrin â chlefyd y galon.

Yn ogystal, mae'n nodi beth sydd angen ei wneud nesaf i wella gofal i gleifion a helpu i atal rhagor o bobl rhag datblygu'r clefyd sy'n para gydol oes.

CANFYDDIADAU'R ADRODDIAD

  • 125,567 oedd nifer y bobl oedd yn byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn 2012-13, 8,040 yn llai nag yn 2006-07.
  • Roedd gostyngiad o 6% yn nifer y bobl oedd yn byw gyda chlefyd coronaidd y galon rhwng 2006-07 a 2012-13.
  • Roedd nifer y derbyniadau brys ar gyfer clefyd cardiofasgwlaidd wedi gostwng mwy na 2,500 rhwng 2010-11 a 2012-13.
  • Yn 2011, roedd clefyd coronaidd y galon wedi achosi mwy na 4,300 o farwolaethau - tua 14% o'r holl farwolaethau yng Nghymru.
  • Yn ystod 2012-13, cafodd 3,680 o gleifion yng Nghymru drawiad ar y galon.
  • Roedd gwariant mewn ysbytai yn 2011-12 ar glefyd cylchrediad y gwaed, sy'n cynnwys strôc a chlefydau cardiaidd, yn fwy na £442 miliwn, mwy na 8% o holl wariant y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
  • Mae cyfradd y marwolaethau o glefyd y galon yn yr un rhan o bump o wardiau mwyaf difreintiedig bron draean yn uwch nag yn y ward leiaf difreintiedig, sy'n arwydd o effaith amlwg tlodi ar iechyd.

Bydd canolfan gardiaidd newydd yn Ysbyty Glan Clwyd yn agor i'r cyhoedd ar Awst 4.

Wrth ymweld â'r ganolfan i lansio'r adroddiad, cyhoeddodd Mr Drakeford y bydd math newydd o driniaeth i gleifion sy'n cael trawiad ar y galon ar gael yn y gogledd o ddechrau 2015.

Mae angioplasteg yn ddull a ddefnyddir i drin rhydwelïau coronaidd sydd wedi culhau yn y galon.

Bydd cleifion sy'n byw yn y gogledd yn gallu cael y driniaeth yn yr uned newydd yng Nglan Clwyd gan osgoi'r angen i deithio i Lerpwl neu Gaer.