Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rheoli heintiau'n well

Marc McMorran gyda un o'r glanhawyr mawr yn Ysbyty Glan Clwyd
Image caption Mae peiriannau mawr yn glanhau'r wardiau

Mae 'na welliant mawr wedi bod yn y ffordd mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rheoli heintiau gan gynnwys C. difficile, yn ôl adroddiad annibynnol.

Wrth ganmol y gwelliant, mae'r adroddiad sy'n cael ei gyflwyno i'r bwrdd iechyd ddydd Mawrth, yn dweud bod nifer yr heintiau yn dal i fod yn rhy uchel.

Cafodd bron i 100 o achosion o'r haint eu cofnodi yn Ysbyty Glan Clwyd rhwng Ionawr a Mai 2013.

Bu'n rhaid i reolwyr ymddiheuro'n gyhoeddus ym mis Awst 2013 am fethiannau yn y ffordd y gwnaethon nhw ymateb i achosion o C. difficile.

Wedi adroddiad beirniadol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fe wnaeth y bwrdd gomisiynu'r Athro Brian Duerden i gynnal adolygiad annibynnol.

Dywedodd fod angen gwneud mwy "yn nhermau arweiniad a rheolaeth".

Fe wnaeth yr Athro Duerden ymweld ag Ysbyty Glan Clwyd unwaith eto ym mis Mai eleni.

Ac fe wnaeth ymweld ag Ysbytai Gwynedd a Maelor Wrecsam.

Er ei fod yn dweud bod mwy o waith i'w wneud o hyd, mae'n canmol y camau sydd wedi cael eu cymryd ers ei adroddiad diwethaf.

Daeth i'r casgliad fod modd i'r bwrdd iechyd wneud mwy i ddarparu amgylchedd diogel i gleifion.

Image caption Caiff y peiriannau eu defnyddio i orffen y gwaith glanhau mewn ystafelloedd wedi ei selio

Ers hynny maen nhw wedi bod yn gweithredu cynllun i geisio gwella'r sefyllfa.

Mae'r cynllun yn cynnwys defnyddio technoleg newydd, sef peiriant anwedd hydrogen peroxide, sy'n edrych yn debyg iawn i Dalek yn ôl rhai.

"Mae'r bwrdd wedi gwneud nifer o newidiadau, wedi cyflwyno nifer o brosesau newydd a ffyrdd newydd o lanhau.

"Mae'n rhan o'r gofal llawn mae cleifion yn ei gael ac mae'n gyfrifoldeb ar bawb sy'n gofalu am y claf, o'r nyrsys i'r glanhawyr.

"Wrth gyflwyno rhywfaint o dechnoleg newydd, mae'n ein helpu ni i gadw'r lle yn lan.

"Mae'r glanhawr yn defnyddio hylif i lanhau'r ystafell gyntaf cyn cau'r ystafell ac mae'r peiriant yma yn glanhau mewn ffordd hollol syml.

"Mae'n lladd popeth yn yr ystafell a ddim yn cael effaith ar yr offer. Mae'n gorffen y broses lanhau."

Mae'r Athro Duerden hefyd yn canmol penodiad Tracey Cooper fel cyfarwyddwr nyrsio cynorthwyol, gyda gofal am atal heintiau.

Mae'n dweud bod 'na fwy o ymwybyddiaeth ymhlith staff, mwy o ystafelloedd unigol a thimau rheoli heintiau mwy effeithiol.

Wrth ymateb i'r adroddiad diweddara, dywedodd prif weithredwr newydd y bwrdd, Yr Athro Trevor Purt, fod nifer yr achosion C. difficile yn lleihau.

"Mae'r bwrdd yn parhau i ganolbwyntio ar, ac wedi ymrwymo i gael, y lefel isa' posib o heintiau.

"Mae'r ffigyrau yn parhau yn uchel o'u cymharu â byrddau eraill ac mae 'na her sylweddol o hyd i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru."

Mewn adroddiad arall i'r bwrdd, mae'n nodi bod dros 30 o achosion o C. difficile wedi eu cofnodi drwy ogledd Cymru yn ystod mis Mehefin a thri achos o MRSA.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.