Ffrae am gloeon Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ceisio lleddfu pryderon myfyrwyr ynglŷn â chael mynediad i Neuadd Pantycelyn.

Mae'r brifysgol yn diweddaru mesurau diogelwch ar nifer o'i phreswylfeydd, gan gynnwys Pantycelyn, gyda chloeon electronaidd yn cael eu gosod yn lle cloeon traddodiadol.

Er mwyn cael mynediad, mi fydd angen i breswylwyr ddefnyddio Cerdyn Aber sydd gan bob aelod staff a phob myfyriwr.

Roedd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn poeni y byddai gweithredu cloeon electronig ar ddrysau'r neuadd yn golygu mai dim ond preswylwyr Pantycelyn fyddai'n gallu cael mynediad i'r adeilad 24 awr y dydd.

'Wedi cytuno'

Ond yn ôl llefarydd ar ran y brifysgol: "Nid yw mynediad i Bantycelyn yn newid mewn unrhyw ffordd.

"Mae'r Brifysgol wedi cytuno gyda chynrychiolwyr y myfyrwyr y bydd Pantycelyn ar agor i bawb rhwng 8 y bore a 9 yr hwyr.

"Mi fydd hyn yn golygu bod aelodau o'r Gymuned Gymraeg ei hiaith sydd ddim yn byw ym Mhantycelyn ac sydd yn dymuno defnyddio'r ffreutur neu fynychu'r amryw ddigwyddiadau cymdeithasol sy'n cael eu cynnal yn y neuadd, yn medru gwneud hynny, yn union fel ag y bu yn y gorffennol".

'Dim ymgynghoriad'

Ymatebodd Miriam Williams, Llywydd UMCA: "Os ydy'r Brifysgol yn gallu rhoi ymrwymiad ar bapur mai dyma fydd y polisi, a sicrwydd i'r myfyrwyr na fydd hyn yn newid o flwyddyn i flwyddyn, mi fydd UMCA'n hapus i groesawu hynny.

"Does dim rheswm i gloi'r neuadd yn ystod y dydd, ac mi fyddai'n niweidiol iawn gwneud hynny.

"Mae'n bwysig nodi nad oedd dim ymgynghoriad efo myfyrwyr am hyn. Mae UMCA hefyd wedi bod mewn cysylltiad efo rhai o uwch swyddogion y Brifysgol am y mater yn ystod y deg diwrnod diwethaf, a doedden nhw ddim yn cymryd ein sylwadau ni o ddifrif o gwbl.

"Mae hyn yn wir hyd at ddoe, pan ges i sgwrs ffôn efo un o brif swyddogion y Brifysgol. Roedden nhw'n ein cymryd ni'n ysgafn iawn tan i fi sôn ein bod ni'n mynd i wneud y mater yn gyhoeddus, mi newidiodd pethau wedyn."

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Prifysgol Aberystwyth gytuno ag UMCA er mwyn datblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant.

Y bwriad cyn hynny oedd symud y myfyrwyr i fflatiau newydd ar Fferm Penglais ryw hanner milltir o'r neuadd.

O ganlyniad fe fu protestio chwyrn gan nifer o fyfyrwyr oedd am i Neuadd Pantycelyn barhau fel llety i fyfyrwyr Cymraeg.

Cafodd Neuadd Pantycelyn ei hagor yn nechrau'r 1950au ond yn 1974 y daeth yn neuadd breswyl Gymraeg.

Disgrifiad o’r llun,
Bu nifer o fyfyrwyr Aberystwyth yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn.

Straeon perthnasol