Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Published
image copyrightAP
image captionMae'r sefyllfa yn Gaza yn cael sylw sawl un o'r blogwyr wythnos yma

Mae Blog Menai yn ddrwgdybus pan fydd dioddefaint yn cael ei ddefnyddio i bwrpas gwleidyddol - yn arbennig dioddefaint plant.

Mae'n hawdd meddai i un ochr dynnu sylw at ddioddefaint felly ar ei hochr ei hun, tra'n anwybyddu dioddefaint yr ochr arall.

Ond mae'r sefyllfa yn wahanol yn Gaza, meddai.

Mae yna anghymesuredd llwyr o ran y lladd a natur y lladd - prin iawn, iawn ydi'r sifiliaid Israelaidd a leddir - heb sôn am blant.

Ar ben hynny mae byddin Israel yn ymosod ar dargedau pan maen nhw'n gwybod bod risg uchel iawn o gymryd bywydau sifiliaid.

Yn ôl blog Anffyddiaeth 'dyw'r sefyllfa ddim mor syml â hynny.

Unig arf gwirioneddol Hamas yn y gwrthdaro meddai yw lluniau o blant Palesteinaidd meirwon, sydd yn bropaganda amhrisiadwy iddyn nhw, ac o gofio fod Hamas yn annog Palesteiniaid i aros yn eu tai pan mae taflegrau Israelaidd ar y ffordd, nid oes angen bod yn sinig llwyr i dybio bod annog mwy o farwolaethau yn dacteg fwriadol.

Yn hyn o beth, yn ôl y blogiwr, mae Hamas yr un mor elyniaethus a dirmygus tuag at y Palesteiniad cyffredin ag y mae Israel.

Ond fel yr amlyga Mererid Mair Williams ar flog Golwg, does dim unlle arall i'r bobl hyn fynd - dychmygwch fyw ym Mhen Llŷn, meddai, nid fel un o 26,000 ond fel un o 1.8 miliwn.

Dychmygwch nad oes modd gadael Pen Llŷn, ond drwy 'checkpoint' yn Llanllyfni.

Dychmygwch orfod aros yn Llanllyfni am ddyddiau yn disgwyl i filwyr ganiatáu i chi fynd drwy'r 'checkpoint'.

Dychmygwch fod aelodau eraill o'ch hil yn byw ym Mhowys ond mae bron yn amhosib cael caniatâd i ymweld â nhw.

Ac mae Anffyddiaeth yn cytuno nad yw gorfodi Palesteiniaid i fyw mewn getos crebachlyd yn gynaliadwy.

Mae'n amhosibl dychmygu heddwch, meddai, heb i'r coloneiddio haerllug yma ddarfod ar unwaith.

Ac mae Mererid Mair yn ategu: heb fynd i ymrafael â gwir sefyllfa'r Palestiniaid a galw am ddiwedd i'r Apartheid sydd yn eu heffeithio yn eu tir eu hunain bydd yr hyn a welwn yn Gaza heddiw yn parhau am ddegawdau.

image copyrightAled Llywelyn
image captionNi fydd yna ddigwyddiad arbennig i goffáu canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae rhyfel yn cael sylw yn Golwg hefyd, sy'n nodi'r ffaith na fydd digwyddiad arbennig i goffáu canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf ddydd Llun nesaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ond fel y dywed Dylan Iorwerth, mae cario ymlaen heb gofnodi'r digwyddiad yn swyddogol yn ffordd arall o wneud y pwynt.

Ac mae'n pwysleisio fod cofio'n bwysig.

Ein heddwch ni ydi rhyfel rhywun arall, ac mae effaith y Rhyfel Byd Cyntaf i'w deimlo o hyd mewn llefydd fel Gaza wrth i genhedloedd a charfanau crefyddol wingo yn erbyn ffiniau a osodwyd arnyn nhw'n fuan wedyn.

Ac mae achos sylfaenol y Rhyfel Mawr yn dal i fod yn amlwg hefyd - awydd rhai gwledydd ac ymerodraethau mawr i hawlio rhagor o rym ac atal rhai eraill rhag gwneud hynny.

image copyrightCrys
image captionNicky Samuel grŵp roc Crys yn cadw'r rhythm i fynd

Efallai na fydd coffa swyddogol i'r rhyfel ar y Maes yr wythnos nesaf, ond wrth edrych ymlaen at yr ŵyl, fe orffenna i bore 'ma ar nodyn ysgafnach.

Ymhlith nifer o uchafbwyntiau sy'n siŵr o ddifyrru'r genedl yn ystod yr Eisteddfod mae ymddangosiad hirddisgwyliedig y pendoncwyr o Resolfen, y grŵp roc Crys, sydd sy'n sôn ar Cymru Fyw am eu gig gyntaf i Cymdeithas yr Iaith ers deng mlynedd ar hugain, wrth iddyn nhw chwarae ar frig y lein-yp nos Lun yng nghlwb rygbi Ffwrnes.

Does ond un cwestiwn i'w ofyn felly, on'd oes - ydych chi'n barod am roc?