Ymchwilio i drefniadau ariannol cwmni dawns cenedlaethol

  • Cyhoeddwyd
Cwmni dawns

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud ei fod yn ymchwilio i drefniadau ariannol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn sgil pryderon am reolaeth y cwmni.

Fe fydd Huw Vaughan Thomas yn ymchwilio i sut mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi gweinyddu grantiau i'r cwmni, yn dilyn cais Aelod Cynulliad Plaid Cymru Bethan Jenkins.

Yn ystod 2014-15 fe fydd y cwmni'n derbyn y mwyafrif o'u cyllid - £853,125 - gan y Cyngor Celfyddydau.

Dywedodd llefarydd ar ran CCC eu bod yn croesawu unrhyw archwiliad tra bod y cwmni wedi cynnig helpu'r ymchwiliad os daw cais.

Pryderon rheolaeth

Fe gododd pryderon am reolaeth a threfn lywodraethol y cwmni ym mis Ebrill pan ddaeth adroddiad cyfrinachol i law BBC Cymru. Yn ôl yr adroddiad nid oedd y bwrdd yn medru "gweithredu'n briodol" ac fe alwodd cyn aelod o'r bwrdd ar gadeirydd y cwmni, Andrew Davies, i adael ei swydd.

Mae'r cwmni'n bwriadu apwyntio aelodau bwrdd a thîm rheoli yn yr hydref ac mae Mr Davies yn mynnu ei fod yn mynd i aros gyda'r cwmni wrth i'r broses yna barhau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd adroddiad ddaeth i law BBC Cymru ym mis Ebrill yn beirniadu Andrew Davies

Yn gynharach eleni fe dderbyniodd y cwmni £40,000 yn ychwanegol gan y Cyngor Celfyddydau i gynorthwyo'r broses.

Dywedodd CCC: "Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio gwaith y Cyngor Celfyddydau yn aml, gan gynnwys trefn roi grantiau.

"Fel corff cyhoeddus rydym yn croesawu'r archwilio ac fe fyddem yn hapus i roi pa bynnag wybodaeth fydd ei hangen i'r Archwilydd Cyffredinol."

Ni all yr archwilydd archwilio'r cwmni dawns yn benodol ond mae'n gallu ymchwilio i sut mae CCC wedi gweinyddu'r grantiau.

Gwerth am arian

Disgrifiad o’r llun,
Mae AC Plaid Cymru wedi galw am ymchwiliad

Fe alwodd yr AC Bethan Jenkins am ymchwiliad mewn cyfarfod gyda'r Archwilydd Cyffredinol yr wythnos diwethaf.

Dywedodd: "Yn amlwg, rwy'n deall na all edrych yn fanwl ar faterion gweithredol y cwmni ond fe all edrych ar y ffordd wnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ddelio gydag unrhyw grantiau gafodd eu rhoi i'r cwmni, unrhyw broblemau posib yn sgil hynny, a sut y monitrodd y Cyngor Celfyddydau unrhyw gynnydd o ran gweithredu argymhellion eu hadolygiad eu hunain o'r cwmni."

Ychwanegodd: "Mae'n hanfodol fod pobl Cymru yn deall eu bod nhw'n cael gwerth am arian gan sefydliadau cyhoeddus."

Mewn datganiad dywedodd y cwmni: "Rydym yn deall bod Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar weinyddu grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

"Tra ein bod ni'n fodlon helpu os ydym yn derbyn cais, dydyn ni ddim yn ystyried bod hwn yn fater i ni ac felly does dim sylw pellach."

Mae disgwyl i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei gasgliadau cychwynnol yn yr hydref.