Byd o Gomedi: Holi Elis James

  • Cyhoeddwyd

Mae Elis James yn un o ddigrifwyr amlycaf cylchdaith gomedi'r DU erbyn hyn ac yn wyneb a llais cyfarwydd ar gemau panel fel '8 Out of 10 Cats' ar Channel 4 a 'The News Quiz' ar BBC Radio 4. Mae o hefyd wedi cyd-sgwennu comedi newydd ar gyfer BBC One Wales - 'The Committee Meeting'. Bu'n son mwy wrth BBC Cymru Fyw am y rhaglen a'i ddulliau anghonfensiynol o weithio:

Elis James

Mae 'na lawer o bobl yn meddwl eu bod nhw yn ddoniol, ond 'chydig sy'n cymryd y cam dewr 'na o sefyll o flaen meic. Sut ddechreuais di?

"O'ni'n anhapus yn fy ngwaith, roeddwn i yn ei chael hi'n anodd ac yn symud yn gloi o un swydd i'r llall. Fe glyw'is i bod yna 'Open Spot' yn y Chapter yng Nghaerdydd. Mae hawl gan unrhywun gamu at y meic. Fe wnes i slot 5 munud a doedd e ddim yn rhy wael! Do'n i ddim yn gwybod bod 'na circuit a rhwydwaith o gomediwyr yn perfformio'n gyson. Fe wnes i ddal ati am dair blynedd a hanner a throi'n broffesiynol yn 2008"

Pwy oedd y dylanwadau mwyaf arnat ti?

"Steve Coogan yn sicr, yn enwedig Alan Partridge. Ro'n i'n hoff hefyd o gyfresi 'Brass Eye' a 'The Day Today', dwy gyfres oedd yn barodiau swreal o raglenni newyddion a materion cyfoes. Rwy' wedi gweithio 'da David Schneider oedd yn 'Knowing Me Knowing You" a 'The Day Today', mae e'n arwr mawr i mi. Mae Rob Brydon hefyd wedi bod yn ddylanwad mawr arna' i. Ro' ni'n joio 'Human Remains' a 'Marion and Geoff'."

Be ydi cefndir dy brosiect diweddara', y rhaglen gomedi 'The Committee Meeting'?

"Roedd fy ffrind, y digrifwr Chris Corcoran, yn awyddus i greu rhyw raglen gomedi tebyg i "Big Night Out". Mae Corky yn ffan mawr o Vic Reeves a Bob Mortimer. Mae e'n dod o Bontypridd ac roedd e'n awyddus i wneud rhywbeth o gwmpas y working men's clubs sy'n rhan o draddodiad yr ardal. Ro'n i eisoes wedi creu'r cymeriad Rex Jones, y gofalwr, ar raglen radio Rhod Gilbert ar BBC Radio Wales felly fe dda'th e at ei gilydd trwy rhyw fath o gyfuniad o'r syniadau hynny. 'Naethon ni sioe yn y Muni ym Mhontypridd i weld sut dderbyniad fydde fe'n gael... roedd ganddom ni gomics o'r circuit yna hefyd rhag ofn i bethau fynd o le!"

Ffynhonnell y llun, HUW JOHN
Disgrifiad o’r llun,
Mr Chairman (Chris Corcoran) a Rex Jones (Elis James) yn 'The Committee Meeting'

O ble daeth y cymeriad Rex Jones?

"Ro'n i a Corky yn ymddangos yn rheolaidd ar raglen radio Rhod Gilbert ond roedd Rhod yn poeni ein bod ni'n swnio'n rhy debyg i'n gilydd felly 'naeth e f'annog i greu cymeriad newydd. Do'n i ddim yn siwr am y peth, ond am ryw reswm pan rwy'n cau fy llygaid mae'r gallu gen i i siarad fel hen ddyn oedd yn arfer byw yn Sir Gâr yn y 30au! Pan wnes i ymddangos fel Rex am y tro cyntaf roedd penaethiaid Radio Wales yn credu bod Rhod yn siarad 'da'r cleaner go iawn sy'n gweithio yn y BBC! Yn y rhaglen newydd mae Rex yn cael cyfle i ddatblygu a mae'n obsessed 'da health and safety!"

Wyt ti'n mwynhau sgwennu gyda digrifwr arall?

"Bendant! Mae Chris Corcoran a finnau yn ffrindiau da. Byddai'n mynd i dŷ Corky yn Nhreganna yna mynd i'r lloft a gorwedd ar ei wely tra bydd e wrth y ddesg yn sgwennu. Mae'n haws gen i weithio pan dwi'n gorwedd lawr am ryw reswm! Mae Corky yn fwy confenisynol. Erbyn hyn mae'n smwddio pyjamas a'u gosod ar y gwely yn daclus i fi!"

Erbyn hyn hefyd rwyt ti'n wyneb a llais cyfarwydd ar raglenni panel ar y radio a'r teledu. Ydi hi'n anodd cystadlu gyda'r digrifwyr eraill am y gymeradwyaeth?

"Mae gemau panel yn ddisgyblaeth wahanol iawn i stand-up. Mae e fel bod yn gerddor, os y'ch chi eisoes yn chwarae'r gitar yn bur dda yna ry'ch chi'n gorfod dysgu sgiliau newydd i chwarae'r oboe. Dyna sut mae hi ar y gemau panel. Rwy'n mwynhau gwneud 'The News Quiz' ar BBC Radio 4 gan bod pawb nor gyfeillgar a mae 'na amser i drafod y straeon newyddion heb orfod poeni gormod am y one-liners. Pan roeddwn i yn g'neud fy debut ar 8 Out of 10 Cats ro'n i mor nerfus gan bod Jimmy Carr, Sean Locke a Jon Richardson mor gyfforddus gyda'r holl beth. Ond mae g'neud sioeau fel hyn yn help i gryfhau hyder digrifwr."

Disgrifiad o’r llun,
Elis gyda Mark Steel mewn rhifyn o'r The News Quiz

Roeddet ti'n son am hyder, ond oes 'na dro ble mae'r hyder wedi diflannu ?

"Oes, oedd e'n ofnadw'! Reit ar y dechre roeddwn ni mewn noson ym Mryste a phawb yn y gynulleidfa yn dod o'r un cwmni yn Swindon. Dyma'r boi 'ma yn gweiddi arna i "You've lost control! You've lost control!". Yn anffodus roedd e'n dweud y gwir! Doedd dim digon o brofiad gen i ar y pryd i ddelio efo criw fel 'na. Ofnadwy - dyna'r cwbl allai' 'weud!"

Mae'r dyddiau tywyll yna tu ôl i ti ac mae llawer o'r diolch am hynny i sioeau llwyddiannus yng Ngŵyl y Ffrinj yng Nghaeredin. Be fyddai dy gyngor di i'r Cymry sy'n mentro yno 'leni?

"Peidiwch a darllen yr adolygiadau! A bwytwch ffrwyth... o leiaf unwaith yr wythnos! Fe gollwch chi arian ond fe gewch chi lot o hwyl a gneud ffrindiau da. Rwy wedi cyfarfod rhai o fy ffrindiau gorau yng Nghaeredin. Rych chi'n byw ar gymysgedd o nerfusrwydd ac adrenalin. Nerfusrwydd wrth baratoi i berfformio tua tair neu bedair gwaith y dydd gan bod yr adolygywyr a'r newyddiadurwyr yn barod amdanoch chi!

Yna wrth gwrs mae'r adrenalin yn llifo ar ddiwedd perfformiad boed da neu ddrwg. Ro'n i yn hungover bob dydd yr o'n ni yno gan bod yn rhaid cael alcohol er mwyn delio gyda'r holl beth. Ond er mod i'n blino gymaint... dyw e ddim yn fywyd drwg. 'Dych chi ddim ynghanol rhyfel."

Disgrifiad o’r llun,
Angen rhagor o gomedi ar faes yr Eisteddfod?

Mae'r Eisteddfod yn dy sir enedigol, Sir Gâr, oes angen mwy o gomedi yn y brifwyl?

"Yn sicr, mae yna fwy o ddigrifwyr Cymraeg o gwmpas nawr na phan o'ni'n dechrau. Mae pobl fel Daniel Glyn a Noel James wedi bod yn flaenllaw yn gwthio pethau ymlaen a mae Tudur Owen yn g'neud gwaith da yn y Gogledd.

Mae'n fy atgoffa i o sut oedd y sîn roc Gymraeg tua 30 mlynedd yn ôl. Roeddech chi yn gw'bod bod yna rhywbeth da ar fin torri drwyddo ac yn lle rhyw hanner dwsin o fandiau gwych roedd 'na ddegau ohonyn nhw. Dyna dwi'n obeithio fydd yn digwydd i'r byd comedi Cymraeg ac y bydd yn tyfu i fod yn beth mawr"

Ydi'r awydd yn dal gen ti i berfformio yn y Gymraeg?

"Ydi yn bendant. Fues i nôl i Gymru yn gynharach eleni i Wŷl Gomedi Machynlleth. Do'n i ddim wedi perfformio yn Gymraeg ers sbel. Ond mi es i trwy hen ddeunydd a'i addasu ac mi 'nes i fwynhau yn fawr. Dwi'n siwr y daw yna gyfloedd pellach os yw pobl yn teimlo mod i yn ddigon doniol!"

Ffynhonnell y llun, HUW JOHN
Disgrifiad o’r llun,
The Committee Meeting, prosiect newydd Elis James a Chris Corcoran

Comedy Feeds - The Committee Meeting, 22:30 Nos Sadwrn, Awst 9 BBC1 Wales