Prisiau tai yn parhau i godi?

  • Cyhoeddwyd
Arwyddion gwerthwyr taiFfynhonnell y llun, BBC elvis

Mae'r galw am gartrefi newydd yng Nghymru yn dechrau arafu yn ôl ffigyrau diweddaraf RICS, corff annibynnol sy'n rheoleiddio Syrfewyr Siartredig.

Yn ôl gwaith ymchwil RICS daw hyn ar adeg pan mae nifer y tai sy'n cael eu rhoi ar y farchnad wedi cynyddu am yr ail fis yn olynol.

Ond dywed RICS er gwaetha'r ffaith ei bod hi'n ymddangos fel petai'r farchnad yn tawelu, mae'n edrych fel y bydd prisiau tai yn parhau i godi.

O'r rhai wnaeth ymateb i'r arolwg roedd 49% yn dweud bod cynnydd mewn prisiau ym mis Gorffennaf, roedd hyn i'w gymharu â 42% ym mis Mehefin a 45% ym mis Mai.

Yn Llundain bu gostyngiad yn y galw am dai a hefyd yr eiddo sy'n cael ei roi ar y farchnad.

Dywedodd Kelvin Francis, Llefarydd RICS yng Nghymru: "Am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf, roedd nifer y bobl sy'n prynu tai yn uwch na'r nifer o eiddo tai tair ystafell wely hyd at £300,000. Mae'r lefelau yn uchel am yr adeg yma o'r flwyddyn. Mae yna hefyd dystiolaeth bod mwy o ddiddordeb mewn tai drutach, tai gwerth tua £1 miliwn."

Dywedodd Nigel Jones, o gwmni gwerthu tai John Francis yng Nghaerfyrddin: "Ar ôl mis Mehefin tawel mae'n dda gweld mwy o weithgarwch yng Ngorffennaf. Dyw'r farchnad ddim mor brysur ag ym Mawrth/Ebrill ond mae ffigyrau gwerthu yn dal yn well na'r llynedd."