Safon Uwch: Cynnydd yn y graddau uchaf yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae canlyniadau arholiadau Safon Uwch wedi aros yn eithaf cyson gyda'r canran o fyfyrwyr sy'n derbyn y graddau uchaf yn cynyddu ychydig eleni.

Mae 6.7% wedi derbyn A* yn 2014, cynnydd ar y ffigwr o 6% yn 2013.

Hwn yw'r canran uchaf i dderbyn A* yng Nghymru ers cyflwyno'r radd newydd yn 2010.

Mae'r canran o fyfyrwyr sy'n derbyn graddau A*-A hefyd wedi cynyddu ychydig o 22.9% llynedd i 23.3% eleni. Daw y cynnydd yn sgil cwymp yn y niferoedd sy'n derbyn graddau A*-A ers 2009.

Mae cyfradd y myfyrwyr sy'n derbyn graddau A*-B hefyd wedi cynyddu ychydig eleni.

Cymru'n lleihau'r bwlch

Yn Lloegr, tra bo cynnydd wedi bod yn y nifer sy'n derbyn A*, mae yna gwymp wedi bod yn y rhai gafodd A ac A* - a hynny am y tro cyntaf ers deng mlynedd ar hugain.

Mae'r cwymp hwn yn golygu bod y bwlch rhwng y canlyniadau gorau yng Nghymru a Lloegr yn lleihau.

Mae cyfanswm y myfyrwyr sydd wedi sefyll eu harholiadau Safon Uwch yng Nghymru yn 35,492, ychydig yn is na'r llynedd, gyda'r gyfradd o fyfrywyr sy'n derbyn graddau A*-E yn debyg iawn i ffigyrau'r llynedd ar 97.5%.

Heblaw am y graddau uchaf A*, mae'r merched wedi parhau i berfformio'n well na'r bechgyn yng Nghymru, gyda'r gyfradd o ferched sy'n derbyn A*-E yn 98.1% i'w gymharu â 96.7% i'r bechgyn.

Ond o ran graddau A* roedd perfformiad y bechgyn yn well gyda 7.1% o fechgyn yn derbyn y radd orau a 6.5% o ferched yn derbyn A*, y ddau'n wella na chyfradd 2013.

Ein Gohebydd Addysg, Arwyn Jones

Mae'r niferoedd isel sydd wedi ennill y graddau uchaf wedi bod yn destyn pryder yng Nghymru ers sawl blwyddyn.

Mae canlyniadau heddiw yn dangos fod y niferoedd enillodd radd A neu A* wedi mynd i fyny am y tro cyntaf mewn pum mlynedd, er ei fod yn dal i fod yn is na dwy flynedd yn ôl.

Lle mae yna newyddion gwell ydy ymhlith y rhai gafodd y gradd ucahf.

Llwyddodd 6.7% o'n disgyblion i ennill gradd A*, y nifer uchaf ers cyflwyno'r gradd nôl yn 2010.

Wedi dweud hynny, mae 'na gwymp bach iawn bedi bod yn y nifer sydd wedi pasio o'i gymharu a'r llynedd.

Ymateb y Gweinidog Addysg

Wrth ymuno â myfyrwyr a oedd yn nôl eu canlyniadau yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe, dywedodd Huw Lewis:"Mae'r gyfradd basio ar lefel Safon Uwch yn parhau'n uchel yng Nghymru ac mae hynny'n rhywbeth y dylen ni i gyd fod yn ei groesawu.

"Unwaith eto, mae ein myfyrwyr yn destun balchder inni.

"Maen nhw wedi gweithio'n eithriadol o galed gyda chymorth eu hathrawon a'u rhieni.

"Maen nhw'n haeddu eu cymeradwyo ac mae angen inni ddathlu eu llwyddiant."

Aeth ymlaen i ddweud: "Roeddwn i'n arbennig o bles o weld cynnydd ein myfyrwyr o ran ennill graddau uwch, yn enwedig mewn pynciau allweddol fel ffiseg, hanes a chemeg. Mae cyfraddau A*-A gwell ym mhob un o'r pynciau hyn na'r llynedd.

"Mae ein perfformiad o ran graddau A*-C mewn mathemateg, cemeg a hanes hefyd yn cymharu'n ffafriol â rhannau eraill o'r DU, ac mae ein perfformiad mewn Saesneg o ran graddau A*-C wedi gwella'n sylweddol.

"Mae'r pynciau hyn yn bwysig i'n heconomi ac fe fyddan nhw'n werthfawr i fyfyrwyr yn y dyfodol."

'Canlyniadau i'w dathlu'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Gareth Pierce bod angen rhoi clod i'r disgyblion am y canlyniadau "gwych"

Dywedodd Prif Weithredwr CBAC, Gareth Pierce, bod canlyniadau Cymru yn rhai i'w dathlu.

Dywedodd bod angen rhoi clod i waith caled plant ac athrawon sydd wedi helpu i gau'r bwlch rhwng canlyniadau Cymru a Lloegr, ac awgrymodd bod angen gwneud mwy yn y dyfodol am y gwahaniaeth rhwng merched a bechgyn.

"O ran y gwahaniaethau, gan fod nhw mor sefydlog mae'n rhywbeth mae'r gyfundrefn addysg yn ymwybodol ohono," meddai.

"A felly bydd ysgolion a cholegau yn sicr yn ymwybodol bod angen edrych ar strategaethau hybu cyflawniad bechgyn."

Ychwanegodd ei fod yn falch gweld cynnydd yn y nifer sydd wedi cwblhau'r Fagloriaeth Gymreig, a chynnydd yn y nifer sy'n llwyddo.

"Mae'n adlewyrchu'r pwyslais a'r gwerth mae ysgolion a cholegau a'r bobl ifanc yn ei weld yn y cymhwyster, ac mae 'na fwy o sefyllfaoedd lle mae'n bosib defnyddio'r canlyniadau siŵr o fod."

Straeon perthnasol