Awema: problemau ariannol adeg y 'twyll'

  • Cyhoeddwyd
Naz MalikFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nasir Malik yn gwadu cyhuddiadau o dwyll yn ei erbyn

Mae rheithgor wedi clywed bod elusen yn wynebu problemau ariannol yn y cyfnod pan honnir bod y prif weithredwr wedi talu am bolisi yswiriant bywyd gydag arian y mudiad.

Roedd Nasir Malik yn brif weithredwr y Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (Awema), oedd yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws Cymru.

Mae Mr Malik wedi ei gyhuddo o ddefnyddio arian y mudiad i dalu dyledion cerdyn credyd personol o dros £11,000 a pholisi yswiriant bywyd i'w wraig gwerth £3,500.

Mae Mr Malik yn gwadu'r honiadau yn ei erbyn.

'Elusen rhwng prosiectau'

Ddydd Iau, clywodd Llys y Goron Abertawe gan drysorydd yr elusen, Stephen Matthews, am un o gyfarfodydd y bwrdd rheoli ym mis Ionawr 2008.

Ar y pryd, dywedodd bod yr elusen "rhwng prosiectau" a'r unig arian oedd gan Awema oedd eu cyllid gan Lywodraeth Cymru, a chynilion o tua £100,000.

Dywedodd Mr Matthews wrth y llys y byddai rhaid dirwyn yr elusen i ben heb brosiectau newydd.

Ddydd Mercher, clywodd y llys bod Mr Malik wedi gofyn am fanylion polisi yswiriant bywyd i'w wraig, Bronwen.

Dechreuodd y polisi ym mis Ebrill 2008, a chlywodd y rheithgor bod taliadau o tua £90 wedi dod allan o gyfrif yr elusen bob mis am gyfnod o bedair blynedd.

Toriad cyflog

Dywedodd Mr Malik wrth yr heddlu ei fod wedi derbyn toriad i'w gyflog, a bod polisi yswiriant bywyd yn cael ei gynnig i holl staff Awema.

Clywodd y rheithgor hefyd bod cyflog blynyddol Nasir Malik ar y pryd yn £52,651, a bod cyfanswm cyflogau'r pedwar aelod staff craidd yn £127,000.

Ar ben hynny, roedd gan yr elusen gostau pellach fel rhent a biliau trydan.

Mae Mr Malik hefyd wedi ei gyhuddo o ddefnyddio sieciau gwag i dynnu arian o gyfrif yr elusen i dalu ei ddyledion ar gerdyn credyd.

Arian yn ddyledus

Dywedodd Saquib Zia, cyn gyfarwyddwr ariannol Awema, fod Mr Malik wedi dweud wrtho fod arian yn ddyledus iddo gan yr elusen.

Roedd o am gael siec o £2,500 er mwyn talu am dreuliau oedd yn ddyledus iddo, meddai Mr Zia.

Yn ôl Mr Zia roedd Mr Malik wedi dweud y byddai'n rhoi anfonebau iddo maes o law - ond ddigwyddodd hynny ddim.

Clywodd y llys am fodolaeth system lle'r oedd trysorydd yr elusen, Stephen Matthews, yn arwyddo sieciau gwag, ac yna eu rhoi i Mr Zia ar gyfer achosion 'brys'.

Yn ôl Mr Zia, roedd llofnod Mr Matthews ar siec o £2,500 a hefyd ail siec gwerth £9,340.

Dywedodd Mr Zia fod Mr Malik wedi cymryd yr ail siec o'i swyddfa, a hynny tra ei fod ar ddiwrnod o wyliau.

E-bost

Dywedodd fod Mr Malik wedi llenwi'r siec am £9,340.36, gan ddweud wrtho fod arna Awema "swm sylweddol o arian iddo".

"Roeddwn yn nerfus oherwydd bod y swm yn sylweddol ac roeddwn yn flin oherwydd nad oeddwn eto wedi delio yn iawn gyda'r taliad arall" [siec £2,500].

"Dywedais wrtho nad oeddem yn gallu gwneud hyn a bod angen sêl bendith y bwrdd.

"Yna fe wnaeth Mr Malik anfon e-bost ataf yn dweud pam iddo sgwennu'r siec gan ddweud y byddai'n egluro hyn i aelodau'r bwrdd."

Fe gafodd Mr Zia ei groesholi gan Peter Griffiths QC ar ran yr amddiffyniad.

Dywedodd nad oedd Mr Zia wedi bod yn dweud yr holl wirionedd, a'i fod wedi derbyn anfonebau gan Mr Malik.

"Na", atebodd Mr Zia

Dywedodd Mr Griffiths fod Mr Zia wedi ymddiheuro i Mr Malik am beidio â phrosesu ei gais cyntaf yn fwy cyflym ac yno iddi roi ail siec o £9,340 iddo.

Dywedodd Mr Zia nad oedd hynny'n gywir.

Mae Nasir Malik yn gwadu tri chyhuddiad o dwyll ac mae'r achos yn parhau.