Gofal diwedd oes: £6.4m o gyllid

  • Cyhoeddwyd
gofal diwedd oes

Mae gwerth £6.4 miliwn o gyllid wedi ei gyhoeddi i gefnogi hosbisau a darparu gofal diwedd oes yng Nghymru.

Fe fydd llywodraeth Cymru'n rhannu'r cyllid rhwng hosbisau a byrddau iechyd lleol, er mwyn gwneud yn siwr bod ymgynghorwyr arbenigol, nyrsys a chymorth iechyd arall ar gael ledled Cymru.

Fe fydd £2.6m o'r pecyn hwn yn benodol ar gyfer gofal lliniarol y mae hosbisau sector gwirfoddol yn ei ddarparu, a chyllid o £3.828m ar gyfer byrddau iechyd.

Mae gofal lliniarol yn canolbwyntio ar leddfu ac atal dioddefaint i gleifion, gan gynnwys y rheiny sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes.

Yn rhan o'r gwasanaeth, mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn gweithio i leddfu dioddef ymhob rhan o fywyd claf.

'Gofal cyson'

Fe ddywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford:

"Waeth lle mae cleifion yn byw yng Nghymru, wrth agosáu at ddiwedd oes dylent gael gofal a chymorth da yn gyson.

"Mae cynnydd mewn meddygaeth a thriniaeth fodern yn golygu bod mwy o bobl yn byw'n hwy gyda chlefydau nad oes modd eu gwella.

"Os yw unigolyn am farw mewn ysbyty, mewn hosbis neu yn eu cartref, rydyn ni'n darparu cyllid i sicrhau bod lefel briodol o gymorth proffesiynol a thyner ar gael.

"Lle mae marwolaeth i'w ddisgwyl, mae'n rhaid i ni fod yn barod i gael sgyrsiau gonest ac agored am ddiwedd oes. Ddylai marwolaeth ddim bod yn dabŵ.

"Mae paratoi a chynllunio ar gyfer diwedd oes gyda'r teulu, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn hanfodol o ran darparu gofal o ansawdd uchel."