Cynnydd mewn prisiau tocynnau trên

Cyhoeddwyd

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd prisiau tocynnau tren yn cynyddu 3.5% o fis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn rhyddhau ffigyrau chwyddiant mis Gorffennaf.

O dan y fformiwla ar gyfer cyfrifo'r cynnydd ym mhrisiau tocynnau tren, mae prisiau yn cynyddu 1% yn fwy na Mynegai Pris Manwerthu (MPM) Gorffennaf.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol roedd y MPM ar gyfer Gorffennaf yn 2.5%.

Cynnydd yng Nghymru?

Mi fydd y prisiau newydd yn effeithio deithiau fewn ac allan o Gymru, fel rhai y Great Western a llwybrau eraill rhwng Cymru a Lloegr sy'n cael eu rhedeg gan gwmniau heblaw am Trenau Arriva Cymru.

Ni fydd y cyhoeddiad heddiw yn effeithio ar brif lein Cymru a'r Gororau sy'n cael ei redeg gan Trenau Arriva Cymru.

Mi fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniad ynglŷn ag unrhyw gynnydd yng Nghymru yn hwyrach eleni.

Cynnydd o hyd at 4.5%

Mae'r cynydd sydd wedi ei gyhoeddi heddiw yn effeithio ar docynnau sy'n cael eu rheoleiddio - tua hanner cyfanswm yr holl docynnau - sy'n cynnwys tocynnau tymor, tocynnau sengl 'unrhyw bryd', a thocynnau dychwelyd cyfnodau tawel.

O dan y rheol o 'hyblygrwydd' gall cwmniau trên godi prisiau tocynnau fwy na 2% yn uwch na'r cyfartaledd, cyn belled bod y cyfartaledd cyffredinol yn parhau ar gyfradd o 1% yn fwy na'r MPM.

O ganlyniad i hyn, gall rhai prisiau rhai teithiau gynyddu hyd at 4.5% y flwyddyn nesaf.

'Buddsoddiad o £38 biliwn'

Yn ôl Michael Roberts, cyfarwyddwr cyffredinol y Grŵp Gweithredu Rheilffyrdd (GGRh): "Mae arian tocynnau yn talu am fwy o drenau, gwell gorsafoedd a gwasanaethau cyflymach.

"Dros y pum mlynedd nesaf bydd £38 biliwn yn cael ei fuddsoddi i wella'r rhwydwaith.

"Y llywodraeth sy'n penderfynu'r newid cyfartalog i brisiau sy'n cael eu rheoleiddio, gan gynnwys tocynnau tymor. Am ddegawd, mae llywodraethau wedi rheoli prisiau tren, gan gynyddu'r gyfran o gost y rheilffordd sy'n cael ei dalu gan deithwyr yn hytrach na threth-dalwyr.

"Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod llywodraethau'r dyfodol yn gallu gwneud penderfyniadau ynglŷn â phrisiau sy'n gweithio orau i deithwyr, drwy barhau i wneud y gorau o bob punt rydym ni'n ei gwario ac annog mwy o bobl i deithio ar drenau er mwyn talu am wasanaethau a gwelliannau."

Mae'r GGRh yn cynnwys y cwmniau rheiny sy'n rhedeg y rheilffordd.