Galw am adolygu cynllun benthyciadau i fusnes

  • Cyhoeddwyd
Arian

Bydd adeiladwr o Sir y Fflint yn erlyn banc yr RBS, gan honni bod ei gwmni wedi'i orfodi i fynd yn fethdalwr wedi i'r grŵp bancio gam-werthu benthyciad wedi'i gefnogi gan y llywodraeth iddo.

Mae achos Clive May o'r Wyddgrug wedi arwain at alwadau i adolygu'r cynllun Gwarantu Cyllid Menter (GCM), a lansiwyd yn 2009 i helpu busnesau bychain a chanolig i dderbyn arian na fyddai modd iddyn nhw'i dderbyn o ffynhonnell arall.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp bancio nad ydyn nhw'n gallu gwneud unrhyw sylw am y mater oherwydd y sefyllfa gyfreithiol.

"Rydyn ni mewn trafodaethau gyda'i gyfreithwyr ac nid ydym yn cael trafod y mater."

'Problemau llif arian'

Bu'n rhaid dod â chwmni Mr May, C May Brickwork, i ben oherwydd problemau llif arian, a hynny bum niwrnod cyn y Nadolig llynedd. O ganlyniad i hyn collodd 17 aelod staff, a 13 o is-gontractwyr eu gwaith.

Mae Mr May yn beio'r banc am ei gynghori i leihau ei orddrafft o £245,000 i £70,000 gan dderbyn benthyciad GCM o £150,000 wedi'i gefnogi gan y llywodraeth ar gyfer y gweddill.

Dywedodd ei fod yn deall bod amodau'r benthyciad yn golygu y byddai'n gyfrifol am 25% o'r ddyled pe bai'r cwmni'n methu, ond doedd o heb dderbyn gwybodaeth y byddai'n gyfrifol am y cyfan.

Yn ogystal honnodd fod y banc wedi gofyn iddo dynnu manylion ail gartref, wedi'i nodi fel gwarant, oddi ar y cais am fenthyciad er mwyn osgoi bod yn anghymwys ar gyfer arian GCM.

Dywedodd: "Pe baem ni heb golli ein gorddrafft o ganlyniad i'r benthyciad cafodd ei gam-werthu, byddai'r busnes yn parhau.

"Mae'r gost emosiynol wedi bod yn anferthol."

'Helpu 8000 o fusnesau'

Mae Mr May wedi cysylltu â chyfreithwyr i geisio hawlio iawndal gan RBS.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp bancio nad ydyn nhw'n gallu gwneud unrhyw sylw am y mater oherwydd y sefyllfa gyfreithiol.

"Rydym ni mewn trafodaethau gyda'i gyfreithwyr ac nid ydym yn cael trafod y mater."

Mewn datganiad dywedodd RBS: "Mae RBS wedi helpu dros 8,000 o fusnesau bychain a chanolig a fyddai wedi cael trafferth derbyn cyllid fel arall, i dderbyn benthyciad drwy'r cynllun hwn.

"Rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i egluro'r cynllun y maen nhw'n gwneud cais amdano ac amodau unrhyw gynllun."

Galw am adolygiad llawn

Mae AS Delyn, David Hanson, wedi ysgrifennu ar yr Ysgrifennydd Busnes, Vince Cable, gan alw am adolygiad llawn o'r ffordd mae'r cynllun yn cael ei redeg.

Yn ei lythyr dywedodd: "Byddwn yn ddiolchgar... pe baech yn gallu archwilio'r modd y mae'r cynllun hwn yn cael ei weithredu, ac yn benodol y ffordd mae'r banc wedi ymddwyn yn yr achos hwn, a hynny'n enwedig oherwydd bod y cynllun yn cael ei danysgrifennu gan eich adran chi."

Gyda nifer o gwmniau eraill ar draws y DU yn cwyno bod banciau wedi cam-werthu a cham-weithredu cynllun GCM y llywodraeth, deallir bod y Swyddfa Twyll Difrifol yn ystyried cynnal ymchwiliad.

Dywedodd llefarydd eu bod nhw'n ymwybodol o'r honiadau. "Rydym yn monitro'r sefyllfa, ond ar hyn o bryd does dim ymchwiliad ffurfiol."

Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru eisoes wedi galw am newid yn y gyfraith er mwyn amddiffyn perchnogion busnes rhag y banciau.

Daeth yr alwad honno yn dilyn honiadau fod y banciau wedi cam-werthu cyfraddau llog i fusnesau, a bod amryw o'r busnesau yma bellach wedi mynd i'r wal.