Ysbyty Alder Hey 'angen gwella'

Cyhoeddwyd

Mae Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl - sy'n derbyn cannoedd o gleifion o Gymru bob blwyddyn - angen gwella rhai agweddau o'r gofal sy'n cael ei gynnig yno, yn ôl adroddiad.

Daeth y Comisiwn Ansawdd Gofal, sy'n gyfrifol am graffu ar safonau iechyd yn Lloegr, i'r casgliad bod diffyg nyrsys yn yr ysbyty, diffyg meddygon yn yr uned dibyniaeth fawr a bod cleifion allanol yn wynebu amseroedd aros hir.

Roedd yna hefyd wendidau yn y ffordd roedd cleifion yn symud o dderbyn triniaeth i blant i driniaeth oedolion, yn ôl yr arolygwyr.

Ond roedd agweddau arall, megis gofal diwedd bywyd, llawdriniaethau a'r adran driniaeth frys yn cyrraedd safon ardderchog neu dda.

Mae'r ysbyty yn dweud bod gwelliannau wedi cael eu gwneud ers yr arolygiad ym mis Mai.

'Dim digon o staff'

Fe ddaeth yr arolygwyr i'r casgliad bod yr ysbyty yn "effeithiol" ac yn "ofalgar" a bod staff yno yn "fodlon mynd y filltir ychwanegol" ond fod diogelwch, arweinyddiaeth a chyflymder ymateb "angen gwella".

Roedden nhw'n cydnabod fod yr ysbyty yn cymryd camau i weithredu'r lefelau staffio wedi i arolygwyr ddweud nad oedd digon o uwch feddygon yn yr uned dibyniaeth fawr i sicrhau fod plant yn derbyn gofal unigol.

Roedd rhai wardiau "oedd ddim â digon os staff er mwyn sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu bodloni" ac felly roedd yr ysbyty'n cau gwlâu pan nad oedd digon o staff yn bresennol.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ysbytai Mike Richards: "Rwy'n pryderu fod diffyg nyrsys mewn rhai adrannau yn effeithio ar ofal cleifion.

"Er bod camau wedi eu cymryd i wella'r broses recriwtio, mae'n rhaid i'r ymddiriedolaeth barhau i wneud hyn yn flaenoriaeth."

'Wedi eu datrys'

Mewn ymateb dywedodd prif weithredwr yr ymddiriedolaeth sy'n gyfrifol am yr ysbyty, Louise Shepherd:

"Wnaeth yr arolwg ddim darganfod unrhyw faterion nad oedden ni'n ymwybodol ohonynt yn barod ac oedd yn cael eu gwella.

"Mae rhai o'r materion eisoes wedi cael eu datrys."

Ychwanegodd bod £1 miliwn wedi ei wario ar gael staff ychwanegol ers yr arolygiad a bod 37 o nyrsys wedi cael eu penodi ym mis Awst.