Tribiwnlys i swyddogion y Llyfrgell Gen yn parhau

  • Cyhoeddwyd
Y Llyfrgell Genedlaethol

Mae tribiwnlys cyflogaeth yn Hwlffordd wedi bod yn ystyried os oedd dau aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol wedi cael eu trin yn annheg pan gafodd eu cyflogau eu torri 40% a chafodd y ddau eu hîsraddio i swyddi dau fand yn îs.

Cafodd Arwel Jones ac Elwyn Williams eu cosbi yn dilyn pryderon ynglŷn â'r broses dendro i gwmni preifat.

Dywedodd y llyfrgellydd a'r prif weithredwr, Dr Aled Gruffydd Jones, wrth y tribiwnlys ei fod yn credu y dylai'r ddau fod wedi cael eu diswyddo, ond roedd eisiau i banel o ymddiriedolwyr ystyried y mater.

Ni chafodd y ddau eu diswyddo, ond yn hytrach eu hîsraddio.

Ymchwiliad

Pan gychwynnodd y llyfrgell ar ymchwiliad i ganfod gwybodaeth yn yr haf y llynedd cafodd y ddau weithiwr eu galw mewn am drafodaethau, a hynny heb i swyddog o'u hundeb fod yn bresennol.

Dywedodd Dr Jones y byddai cynrychiolaeth o'r undeb wedi bod yn angenrheidiol pe bai'n ymchwiliad llawn. Yn ddiweddarach, cafwyd ymchwiliad o'r fath honno.

Ond dywedodd bod yn rhaid i'r ymchwiliad i ganfod gwybodaeth gael ei chynnal cyn gynted â phosibl a'i fod yn mynd yn ei blaen yn gyflym.

Dim cytundeb ysgrifenedig

Roedd y broses caffael yn ymwneud â chwmni o'r enw Elfen, a hynny ar gyfer gwaith marchnata.

Nid oedd cytundeb ysgrifenedig, a dywedodd cadeirydd y panel benderfynodd i îsraddio'r gweithwyr, Roy Roberts, wrth y tribiwnlys mai'r farn oedd y dylai cytundeb ysgrifenedig fod wedi'i drefnu.

Mae Arwel Jones ac Elwyn Williams, yn honni iddyn nhw gael eu diswyddo i bob pwrpas (constructive dismissal), ac mae Mr Williams yn parhau i weithio yn y llyfrgell a hynny mewn rôl îs.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.