Problemau cymdeithasol: oes angen dilyn esiampl Lloegr?

  • Cyhoeddwyd
Nick Smith MP
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Smith AS o'r farn y dylai llywodraeth Cymru ddilyn esiampl Lloegr.

Gallai Cymru ddysgu gwersi o gynllun Llywodraeth y DU i atal ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn ôl aelod seneddol un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Dywedodd Nick Smith, sy'n cynrychioli Blaenau Gwent y byddai'n werth edrych ar gynllun 'teuluoedd mewn trafferthion' sydd wedi llwyddo i gael llawer o bobl i mewn i'r byd gwaith, a nifer fawr o blant i barhau gyda'u haddysg.

Yn ôl Mr Smith, mae'n werth ystyried y cynllun sy'n bodoli yn Lloegr oherwydd bod y gweithwyr arbenigol sy'n rhan o'r prosiect yn gallu cefnogi teuluoedd â phroblemau sydd fel arfer, eisoes yn derbyn gwasanaethau a chefnogaeth gan nifer o asiantaethau eraill.

Yn gynharach yn yr wythnos, dywedodd y Prif Weinidog David Cameron fod cynllun 'teuluoedd mewn trafferthion' wedi llwyddo i wella bywydau 53,000 o deuluoedd yn ystod cyfnod cyntaf y prosiect, a bod y cynllun bellach yn cael ei ymestyn i gefnogi 500,000 o deuluoedd.

Mae'r cynllun yn anelu i helpu teuluoedd ble mae yna:

  • Rhieni a phlant sy'n gysylltiedig â throseddau gwrthgymdeithasol.
  • Plant sydd heb fynychu'r ysgol ers tro.
  • Plant mewn angen.
  • Oedolion di-waith neu sydd mewn peryg o dlodi, a phobl ifanc sy'n methu canfod gwaith.
  • Teuluoedd sydd wedi dioddef trais a chamdriniaeth yn y cartref.
  • Rhieni a phlant sydd yn dioddef problemau iechyd.

Dywedodd Mr Smith: "Mae pawb wedi cael llond bol ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae'n costio £70,000 i roi person ifanc yn y carchar.

"Nid ydym eisiau gwario'r holl arian yma ar roi pobl ifanc yn y carchar. Rydym am eu gweld yn dychwelyd i'r ysgol i barhau gyda'u haddysg er mwyn cael gwell siawns o swydd dda.

"Mae'r cynllun 'teuluoedd mewn trafferthion' wedi dangos eu bod yn gallu newid bywydau pobl er gwell."

Wrth ymateb i sylwadau Mr Smith, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod eisoes yn ariannu cynlluniau sy'n ceisio mynd i'r afael â diweithdra a chadw plant allan o'r system gofal a chaniatáu i deuluoedd aros gyda'i gilydd.