Negeseuon testun: Mackay'n ymddiheuro

  • Cyhoeddwyd
Moody a Mackay
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ian Moody (chwith) a Malky Mackay yng nghanol storm o brotest am negeseuon testun

Mae Malky Mackay wedi dweud bod y negeseuon testun gwahaniaethol anfonodd e yn ystod ei amser fel rheolwr Caerdydd yn "gyfangwbl annerbyniol ac amhriodol" gan ychwanegu mewn cyfweliad Sky Sports News nad oes yna ddim esgus amdanyn nhw a gan ddweud ei fod yn "ddidwyll ymddiheuriol".

Yn gynharach galwodd clwb pêl-droed Caerdydd am ymddiswyddiad Richard Bevan fel prif weithredwr cymdeithas rheolwyr pêl-droed yr LMA.

Mewn datganiad fe ddywedodd y clwb fod yr LMA wedi syrthio'n brin o'u nod o "annog arferion ac ymddygiad anrhydeddus a chwrteisi mewn gweithgaredd proffesiynol."

"... Rydyn ni'n meddwl ei fod e'n gyfangwbl resynus fod yr LMA wedi cyhoeddi datganiad sy'n ceisio diystyru sylwadau hynod sarhaus hiliol fel 'banter cyfeillgar'.

"Os taw dyna yw barn yr LMA, fel mae'n ymddangos o'i datganiad, rydyn ni'n ystyried na all Richard Bevan barhau yn ei swydd ac rydyn ni'n galw am ei ymddiswyddiad."

Ymddiheuriad yr LMA

Yn gynharach, ymddiheurodd yr LMA am eiriad rhan o'i datganiad ddydd Iau am yr honiadau fod Malky Mackay wedi anfon negeseuon testun sarhaus.

Yn wreiddiol, roedd y gymdeithas wedi dweud bod dwy neges anfonwyd gan Mackay yn "amharchus tuag at ddiwylliannau eraill" ac yn honni mai "banter cyfeillgar" oedden nhw.

Cafodd y datganiad hwnnw ei feirniadu'n chwyrn gan lawer.

Dywedodd yr LMA fod rhan o eiriad ei datganiad gwreiddiol "yn amhriodol ac wedi ei weld i fod yn bychanu materion hiliol, rhywiaethol neu homoffobaidd. Nid dyna oedd ein bwriad.

"Mae'n ddi-ddadl fod unrhyw sylwadau sy'n wahaniaethol, hyd yn oed os ydyn nhw'n cael eu gwneud yn breifat, yn gyfan gwbl annerbyniol. Mae'r LMA yn parhau'n gwbl ymwybodol o'i chyfrifoldeb i'r gêm ac i gynnal y safonau ymddygiad gorau.

"Ni fydd yr LMA yn gwneud sylw pellach ar yr honiadau'n ymwneud a Malky Mackay tra bod y Gymdeithas Bêl-droed yn cynnal ei hymchwiliad, heblaw i ailadrodd y bydd yr LMA a Malky'n cydweithio'n llawn.

"Fe fyddwn ni'n parhau i weithio gyda phob un o randdeiliaid y gêm i fynd i'r afael â'r materion pwysig o barch ac ymddygiad gwahaniaethol yn ei holl ffurfiau."

Barn Iwan Roberts

Wrth drafod sylwadau honedig Malky Mackay, dywedodd cyn ymosodwr Cymru a Norwich Iwan Roberts :

"Rwy wedi adnabod Malky ers 16 mlynedd, wedi rhannu ystafell newid gydag e am chwech o'r blynyddoedd hynny, a, llaw ar fy nghalon, fyddwn i ddim yma [ar raglen Morning Call ar BBC Radio Wales] nawr pe bawn i'n meddwl bod Malky'n homoffobaidd, rhywiaethol neu hiliol. Dwi'n credu ei fod e wedi bod yn naïf... Rwy'n meddwl ei fod e'n foi gonest da."

"Dwi di cael pobl yn dweud pethau amdana i yn y gorffennol - boed yn 'banter' ysgafn neu beth bynnag ry'n ni'n ei alw fe nawr - mae e yn digwydd. Ond chi'n gwybod, gwnaeth Malky Steven Caulker yn gapten yng Nghaerdydd. Fe gymrodd e'r gapteiniaeth oddi ar Mark Hudson a'i rhoi i Steven Caulker. Fe ddaeth e â Kim [Bo-Kyung] i Gaerdydd - dydy'r rhain ddim yn arwyddion rhywun sy'n hiliol."

"Does yna ddim lle iddo fe mewn cymdeithas. Mae hyn yn oed un tecst yn ormod - ond i dynnu rhywun o bant i bentan ac i Malky beidio gweithio fyth eto oherwydd ei fod e wedi gwneud camgymeriad mewn sgwrs breifat, dwi'n meddwl bod hynny fymryn yn llym."

Ymddiriedaeth wedi mynd

Ar yr un rhaglen, dywedodd Troy Townsend, sy'n dad i gyn-chwaraewr Lloegr Andros Townsend, ac yn rheolwr addysg a datblygiad yn ymgyrch Kick It Out:

"Mae'r ymddiriedaeth mewn pêl-droed yn mynd eto. Dwi'n ceisio addysgu'r rheiny sy'n ceisio dod fewn i'r gêm a chael cytundebau proffesiynol - ac mae'r gwaith dwi'n ei wneud a'r gwaith rydyn ni'n ei wneud yn Kick it Out ddwywaith yn galetach oherwydd y ffaith ei bod hi'n ymddangos bod pobl mewn swyddi uchel yn cael defnyddio'r geiriau a'r ymadroddion maen nhw'n eu defnyddio achos eu bod nhw'n gwneud hynny tu ôl i ddrysau caeëdig ac maen nhw'n cael ei esgus ei fod e'n 'banter' cyfeillgar."

"Mae gan bêl-droed ddiwylliant sy'n ceisio newid. Os yw un person yn cael ei sarhau gan eiriau neu 'banter' mae'n rhaid i ni edrych fewn i hynny.

"Mae'n rhaid i ni gefnogi'r unigolyn hynny. Rwy'n deall mai sgwrs breifat oedd hi ond pan mae neges destun breifat yn dod yn gyhoeddus... mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn ei chylch."

AS wedi ei siomi

Wrth ymateb i'r sylwadau honedig, dywedodd Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth:

"Rwy wedi fy ffieiddio a'm brawychu gan yr hyn sydd wedi ei ddatgelu - does yna ddim lle mewn pêl-droed na chymdeithas ar gyfer y math yma o iaith, 'banter' neu beidio. Atalnod llawn. Fel nifer o gefnogwyr rwy'n teimlo fy mod wedi cael fy ngadael i lawr ac wedi fy siomi."