Y Bala: Dim fferyllfa dros ŵyl y banc

  • Cyhoeddwyd
Sion Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Llywelyn yn dweud bod llawer o bobl y dyddiau hyn yn cael eu trin yn y gymuned

Mae fferyllydd o'r Bala wedi galw ar y bwrdd iechyd lleol i gynllunio'n well wedi iddyn nhw benderfynu peidio darparu staff ar gyfer agor fferyllfa'r dref dros ŵyl y banc.

Penderfynodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr "nad oedd modd cyfiawnhau'r gost" o dalu i gadw fferyllfa yn agored pan mae'r feddygfa leol wedi cau.

Yn ôl Sion Llywelyn, sy'n rhedeg fferyllfa Rowland's ar y stryd fawr, gall y penderfyniad wneud pethau'n anodd i bobl leol.

"Mae'n rhaid i wasanaethau iechyd gael eu comisiynu a'u cynllunio - allwch chi ddim dibynnu ar ewyllys da contractwyr i ddarparu'r gwasanaeth.

"Hon yw'r unig fferyllfa o fewn 25 milltir fyddai'n agored ar ddydd Llun.

"Mae pobl fregus yn byw yn ein cymdeithas oherwydd bod cartrefi preswyl yn cael eu cau, ac mae pobl â phroblemau iechyd meddwl hefyd yn byw yn y gymuned.

"Mae'r bobl yma yn dibynnu ar ein cefnogaeth a byddwn i'n disgwyl ar ddiwrnod fel dydd Llun i gael hyd at 40 o gysylltiadau â phobl sydd angen rhyw fath o gefnogaeth feddygol.

"Ond fydd hyn ddim yn digwydd oherwydd mi fyddwn ni ar gau."

Ymateb y bwrdd iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi rhyddhau datganiad mewn ymateb i sylwadau Mr Llywelyn.

Mae hwn yn dweud: "Roedd y system taliadau rota ar gyfer fferyllfeydd yn cael ei ddefnyddio i'w cael nhw i agor am awr ar ddyddiau Sul a gŵyl y banc fel bod cleifion yn gallu cael presgripsiynau brys.

"Ond mae'r gwasanaeth meddyg teulu allan o oriau bellach â mwy o stoc, sy'n golygu fod y rhan fwyaf o gleifion yn gallu cael y meddyginiaethau maen nhw ei angen yn syth, heb yr angen i fynd i fferyllfa.

"Mi all fferyllfeydd agor y tu allan i oriau rota'r GIG os ydyn nhw eisiau, ac mae'r bwrdd iechyd wedi derbyn cadarnhad gan 23 ohonyn nhw ledled y gogledd y byddan nhw'n agor ddydd Llun Gŵyl y Banc.

"Yn sgil hynny fe benderfynwyd nad oedd modd cyfiawnhau'r gost o weithredu'r system rota oherwydd bod y trefniadau presennol yn galluogi cleifion i dderbyn y feddyginiaeth maen nhw ei angen yn lleol."