Dros 30% o fewnfudwyr wedi bod yn ddigartref

  • Cyhoeddwyd
Cerddwyr
Disgrifiad o’r llun,
Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru yn rhoi cyngor i'r llywodraeth am faterion sy'n ymwneud â mewnfudo

Mae traean o'r bobl sydd wedi mewnfudo i Gymru wedi cael profiad o fod yn ddigartref, yn ôl ymchwil gan gorff sy'n astudio mewnfudo.

Canfyddiad Partneriaeth Mewnfudo Cymru (PMC) yw bod rhoi cyflogwyr yn cymryd mantais o weithwyr gan eu rhoi mewn sefyllfa hynod fregus.

Maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y ffaith mai mewnfudo o ardaloedd cyfoethog o ddinasoedd fel Lerpwl, Manceinion a Birmingham yn ogystal â mannau o dde ddwyrain Lloegr sy'n bennaf gyfrifol ân faterion yn ymwneud â rhai.

Mae'r cyhoeddiad newydd, sydd wedi ei selio ar ymchwil sydd eisoes wedi cael ei wneud, yn dod i'r casgliad nad oes yna fawr o gysylltiad rhwng nifer y mewnfudwyr mewn ardal â pha mor sefydlog ydynt.

Mae'r dogfennau yn dweud: "Mae tensiynau mewn ardaloedd lle mae mewnfudo newydd wedi bod yn aml yn adlewyrchiad o faterion ehangach gan gynnwys tlodi, amddifadedd a hiliaeth."

Troseddau casineb

Yn ôl yr Athro Heaven Crawley, cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Polisi Mewnfudo ym Mhrifysgol Abertawe, mai'r gwaith yn dangos "cyn ddiweddar â 2009 roedd mewnfudwyr newydd ond yn cynrychioli 2% o'r rheiny mewn tai cymdeithasol.

"Mae'r papurau hyn yn dangos yn glir mai'r materion go iawn i fynd i'r afael â nhw o fewn polisi cyhoeddus yw digartrefedd, tai mewn cyflwr gwael a'r lefelau o droseddau casineb mae llawer o bobl yng Nghymru yn eu dioddef."

Corff sy'n cael ei ariannu gan y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru yw PMC er mwyn rhoi cyngor iddyn nhw ar faterion sy'n ymwneud â mewnfudo.

Mae'n cynnwys cynrychiolaeth o'r heddlu, cynghorau, gwahanol grefyddau a cheiswyr lloches.