Heddlu'r Gogledd wedi 'tan-gofnodi troseddau'

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae arolygwyr wedi dweud bod nifer o droseddau yn ymwneud â thrais ag ymosodiadau rhywiol yn erbyn oedolion a phlant bregus heb gael eu cofnodi gan Heddlu'r Gogledd.

Fe ddaeth adroddiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi i'r casgliad y dylai 16 trosedd gafodd eu cyfeirio atynt o asiantaethau eraill fod wedi cael eu cofnodi - ond dim ond un a gafodd.

Daw'r canfyddiadau wrth i'r casgliad cyntaf o adroddiadau ar sut mae lluoedd yng Nghymru a Lloegr yn cofnodi troseddau gael eu cyhoeddi, gyda heddluoedd Gogledd Cymru a Gwent yn eu plith.

Mae'r adroddiad yn dweud bod tan-gofnodi troseddau gan Heddlu'r Gogledd yn fater sy'n "achosi pryder difrifol" gan ystyried natur y troseddau hynny.

Mae'n galw ar y llu i gymryd camau brys i sicrhau bod yr adroddiadau yma'n cael eu cofnodi fel troseddau.

Heblaw am y mater penodol yma, mae'r adroddiad yn un lled gadarnhaol, ac mae'n brolio'r llu am y ffordd mae'r uned ganolog sy'n cofnodi troseddau yn gweithio a sut mae staff yn delio gyda'r cyhoedd.

'Pryderus iawn'

Mae'r elusen Cymorth i Ferched Cymru wedi beirniadu Heddlu'r Gogledd gan ddweud:

"Rydym yn bryderus iawn bod tangofnodi sylweddol wedi bod o droseddau treisiol a rhywiol gan Heddlu'r Gogledd.

"Oherwydd natur ddifrifol y troseddau yma, a bod y dioddefwyr yn fregus, mae'n annerbyniol bod hyn wedi digwydd... rhaid gweithredu ar frys i ddatrys hyn."

Ymateb Heddlu'r Gogledd

Dywedodd y Dirprwy Prif Gwnstabl Gareth Pritchard ar ran Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn cofnodi troseddau yn gywir ac yn unol â rheolau cenedlaethol.

"Mae canlyniad adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn dangos fod 94% o'r troseddau gafodd eu hadolygu wedi cael eu cofnodi'n gywir, sydd yn ganlyniad gwych yn enwedig o gymharu â lluoedd eraill yn y DU.

"Mae cofnodi troseddau yn rhywbeth cymhleth iawn ac yn rhywbeth mae Heddlu'r Gogledd wedi buddsoddi llawer o adnoddau yn ei wneud.

"Mae gennym brosesau cofnodi ac archwilio mewn lle ac mae gan ein staff y wybodaeth, y sgiliau a'r gefnogaeth i gofnodi troseddau yn gywir.

"Yn dilyn yr adolygiad fe gawsom sgwrs lafar gyda'r arolygiaeth ac mae ein hargymhellion wedi cael eu trafod ac mae gweithredoedd ar y gweill er mwyn cryfhau ein systemau."

Dywedodd Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: "Fy rôl i yw craffu ar berfformiad Heddlu Gogledd Cymru ac yr wyf yn cymryd fy nghyfrifoldebau o ddifrif.

"Mae 'na feysydd lle mae angen gwelliant a byddaf yn goruchwylio ymateb yr heddlu i sicrhau bod y gwelliannau angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith, ar frys, o fewn yr amserlenni a nodwyd gan yr adroddiad.

"Yn wir, byddaf yn mynnu gwelliannau o'r fath".

Heddlu Gwent

Mae adroddiad ar Heddlu Gwent wedi cael ei gyhoeddi heddiw hefyd, ac mae hwnnw'n dweud fod y llu yn gwneud gwaith da gan bwysleisio pa mor effeithiol yw arweinyddiaeth o fewn y llu.

Er hynny roedd beirniadaeth am gywirdeb a phrydlondeb rhai penderfyniadau o safbwynt cofnodi troseddau.

Wrth groesawu'r adroddiad dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Ian Johnston:

"Mae llawer o waith wedi ei wneud gan y llu mewn perthynas â chofnodi troseddau moesol ac mae hynny wedi ei gydnabod yn yr archwiliad yma.

"Mae'r adroddiad yn galonogol, ac rwy'n credu y gall y cyhoedd gael hyder yn y cyfeiriad y mae'r llu yn mynd iddo lle mae cofnodi troseddau yn y cwestiwn."

Gall unrhyw un sydd eisiau siarad am fater sydd wedi ei godi yn yr erthygl hon gysylltu â'r Llinell Gymorth Gamdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan ar 0808 80 10 800.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol