Llywodraeth yn ystyried galw cais dadleuol i mewn

  • Cyhoeddwyd
LlanaelhaearnFfynhonnell y llun, Eric jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai yn pryderu am yr effaith ar yr olygfa

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried cais i alw cynllun i adeiladu melin wynt yn Llanaelhaearn i mewn.

Golygai hyn na fydd swyddogion cynllunio Cyngor Gwynedd yn gallu ei gymeradwyo yn y cyfamser.

Mi fydd y Gweinidog Tai Carl Saregant nawr yn penderfynu os oes angen cynnal astudiaeth amgylcheddol fanwl i'r prosiect.

Nid yw'r penderfyniad yn atal y cyngor rhag trafod y cais, fel maen nhw'n bwriadu ei wneud ddydd Llun, ac maen nhw'n dal i fod â'r hawl i'w wrthod.

'Rhwyg'

Mae'r cynllun i godi tyrbin gwynt cymunedol yn y pentref ym Mhen Llŷn wedi creu drwgdeimlad - ac yn ôl rhai "rhwyg" - yn y gymuned.

Nod cwmni cydweithredol Antur Aelhaearn ydi defnyddio'r tyrbin 200 troedfedd i gynhyrchu elw ar gyfer yr ardal, sef £150,000 y flwyddyn am ugain mlynedd.

Ond mae rhai yn gwrthwynebu gan ddweud y bydd y tyrbin yn gwneud niwed i'r amgylchedd.

Ac mae rhai rhieni wedi tynnu eu plant o ysgol gynradd Llanaelhaearn oherwydd yr anghytuno.

Mae'r cais ar gyfer y tyrbin ym Moelfre Bach, Llanaelhaearn yn mynd gerbron cynllunwyr Gwynedd ddydd Llun gydag argymhelliad gan y swyddogion cynllunio i'w wrthod.

Antur Aelhaearn

Yn ôl Dr Carl Clowes, cadeirydd y prosiect: "Mae Llanaelhaearn yn un o'r ardaloedd tlotaf yng Nghymru, o ran tlodi tanwydd a diffyg tai fforddiadwy i bobl ifanc.

"Gyda'r prosiect hwn gallwn chwistrellu arian i adfywio'r gymuned.

"Bydd 100% o'r elw o'r tyrbin yn dod i'r Antur a bydd 20% yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tlodi tanwydd."

Mae'r BBC wedi siarad â nifer o wrthwynebwyr i'r cynllun sy'n dweud bod eu gwrthwynebiad wedi arwain iddynt gael eu hanwybyddu, a bod hyn wedi arwain at rai teuluoedd yn tynnu eu plant o'r ysgol leol.

Dywedodd un fam ei bod yn teimlo ei bod yn annheg ar ei mab i fod yn y math hwnnw o awyrgylch, gan ychwanegu "daethom yma i fyw oherwydd y teimlad cymunedol cryf, a'r ysgol, ac yna mae hyn yn digwydd".

Ac mae hefyd honiadau am lythyrau ffug yn cael eu hanfon at y cyngor, a gall y BBC gadarnhau bod un llythyr yn dwyll gyda llofnod ffug.

Llythyru

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Yn dilyn pryderon a godwyd gyda Gwasanaeth Cynllunio'r cyngor am sylwadau a gyflwynwyd ar y cais cynllunio yma, penderfynwyd cymryd y cam ychwanegol o lythyru pob aelod o'r cyhoedd sydd wedi eu henwi ar sylwadau sydd wedi eu cyflwyno ar y cais.

"Yn y llythyr gofynnwyd iddynt gysylltu gyda'r Gwasanaeth Cynllunio erbyn diwedd y dydd, 29 Awst os oeddynt yn credu fod sylwadau wedi eu cyflwyno yn eu henw heb yn wybod iddynt.

"Pwrpas hyn ydi i sicrhau fod y Gwasanaeth Cynllunio yn rhoi ystyriaeth briodol i'r holl sylwadau perthnasol sydd wedi eu cyflwyno gan y cyhoedd wrth ddelio gyda'r cais".

Ychwanegodd bod y cyngor wedi derbyn pum cais gan rieni i gofrestru plant i gychwyn yn Ysgol Llanaelhaearn ym mis Medi eleni, a bod disgwyl i'r pump ohonynt ddechrau'r ysgol yr wythnos nesaf.

"Nid oes unrhyw un o'r rhieni hyn wedi cysylltu gyda'r cyngor i'n hysbysu nad ydynt am i'w plant fynychu Ysgol Llanaelhaearn", medd y llefarydd.