80 o swyddi newydd i Gaerffili

  • Cyhoeddwyd
Logo Innovation group

Bydd cwmni byd-eang yn creu 80 o swyddi newydd yng Nghaerffili wrth sefydlu pencadlys adrannol.

Mae Innovation Group yn gwmni sy'n darparu gwasanaethau a meddalwedd ar gyfer y diwydiant yswiriant, y diwydiant fflyd, y diwydiant modurol a'r diwydiant eiddo.

Mae'n bwriadu sefydlu adran newydd, gan leoli pencadlys yr adran honno yng Nghaerffili a chreu bron wythdeg o swyddi.

Bydd yr adran newydd, Innovation Group Underground Services, yn arbenigo mewn rheoli hawliadau yswiriant sy'n gysylltiedig â difrod a achosir i eiddo gan broblemau draenio ac ymsuddo.

'Cyfraniad pwysig'

Mae'r buddsoddiad o £1.6 miliwn dros gyfnod o ddwy flynedd yn cael ei gefnogi gan gyllid busnes gwerth £995,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru, ac mae'r cyllid hwnnw wedi sicrhau mai i Gymru fydd y prosiect yn dod.

Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: "Dwi'n hynod falch mai Cymru sydd wedi llwyddo i sicrhau'r buddsoddiad hwn ac mai yng Nghaerffili y bydd pencadlys yr adran newydd hon.

"Mae'r Innovation Group yn sefydliad o'r radd flaenaf sy'n gweithio ledled y byd, a bydd ei fuddsoddiad yng Nghymru yn gwneud cyfraniad pwysig i sector cryf sy'n ehangu'n gyflym yma.

"Bydd y buddsoddiad yn creu amrywiaeth eang o swyddi newydd a fydd yn talu'n dda, a bydd hefyd yn arwydd clir bod Cymru yn lleoliad gwych ar gyfer busnesau sydd am ehangu ac arallgyfeirio."

Lleoliad 'delfrydol'

Bydd y 77 o swyddi newydd fydd yn cael eu creu dros y ddwy flynedd nesaf yn cynnwys swyddi rheoli a goruchwylio a swyddi proffesiynol.

Wrth gyfeirio at y newyddion, dywedodd Paul Irvin, Rheolwr Gyfarwyddwr Innovation Property UK: "Ar ôl cynnal adolygiad trylwyr o farchnad lafur y DU, gwelsom fod Cymru'n ddelfrydol ar ein cyfer ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ddatblygu'r busnes a sicrhau ei fod yn tyfu."

Bydd yr adran newydd yn cynnig gwasanaeth ledled y DU ac yn arbenigo mewn Gwasanaethau Tanddaearol, gan ddelio ag unrhyw waith draenio y bydd angen ei wneud oherwydd ymsuddiant a hefyd gyda difrod damweiniol i systemau draenio.

Mae difrod a achosir gan ddraeniau diffygiol neu ddraeniau sydd wedi torri yn un o'r ffactorau cyffredin sy'n arwain at ymsuddiant, ac mae tua un hawliad o bob pump yn ganlyniad i ddraeniau sy'n gollwng ac sydd wedyn yn achosi erydiad o dan sylfeini adeiladau.

Bydd swyddfa newydd Innovation Group yn cael ei leoli yn Nhŷ Britannia, Parc Busnes Caerffili.

Mae gan y cwmni 1100 o gleientiaid, gan gynnwys 80% o'r cwmnïau yswiriant sydd ymhlith yr ugain uchaf yn y byd.

Mae'n prosesu dros 4 miliwn o hawliadau a digwyddiadau bob blwyddyn ar ran ei gleientiaid.