Rhybudd traffig wrth i arweinwyr byd gyrraedd Casnewydd

  • Cyhoeddwyd
Celtic ManorFfynhonnell y llun, PA

Mae gyrwyr wedi cael eu rhybuddio i ddisgwyl trafferthion traffig cynyddol yn ne Cymru wrth i arweinwyr byd ddechrau cyrraedd ar gyfer uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

Mae hi'n debygol y bydd y ffyrdd rhwng y Celtic Manor a Chaerdydd yn cael eu heffeithio, ond does dim cynlluniau i gau'r M4.

Mae traffig yng nghanol dinas Caerdydd eisoes yn cael ei effeithio gan gau lonydd er mwyn gwneud lle ar gyfer y ffens ddiogelwch.

Mae Maes Awyr Caerdydd yn disgwyl i'r gwahoddedigion ddechrau cyrraedd ddydd Mawrth, ond byth "popeth fel arfer" ar gyfer pawb arall.

Mae pobl yn cael eu hannog i adael amser ychwanegol ar gyfer unrhyw siwrne neu i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os yw hynny'n bosibl.

Yng Nghasnewydd dim ond y ffyrdd yn yr ardal o amgylch y Celtic Manor, ble mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal ddydd Iau a dydd Gwener, sydd wedi eu heffeithio.

Dim bwriad cau'r M4

Mae cyngor trafnidiaeth swyddogol y llywodraeth ar gyfer cyfnod yr uwchgynhadledd yn dweud nad oes bwriad cau'r M4 o gwbl, ac y bydd unrhyw drafferthion traffig difrifol wedi eu cyfyngu i adegau penodol pan mae gwahoddedigion yn cyrraedd a gadael y Celtic Manor.

Y gred yw mai oriau brys nos Iau a bore Gwener yw'r amseroedd sy'n fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan dagfeydd.

Yng nghanol dinas Caerdydd mae gosod ffens ddiogelwch eisoes wedi golygu bod rhai lonydd wedi eu cau wrth Gastell Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, sy'n cynnal digwyddiadau ar gyfer gwahoddedigion yn ystod yr uwchgynhadledd, gan arwain at honiadau gan yrrwyr tacsi o "anrhefn llwyr".

Mae gyrwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu ddefnyddio'r cyfleusterau Parcio a Theithio yn Lecwydd neu Pentwyn, neu adael amser ychwanegol ar gyfer eu siwrne.

'Tasg anferth'

Mae Maes Awyr Caerdydd yn paratoi ar gyfer un o'r digwyddiad mwyaf o'i fath erioed ym Mhrydain.

Bydd 100 o weithwyr ychwanegol o wahanol asiantaethau yn gweithio yn rhedeg terminal sydd wedi ei adeiladu'n arbennig i ymdrin â thraffig NATO.

Dywedodd y Pennaeth Staff, Jason Thomas: "Mae hon yn dasg anferth - ac rydym ni wedi bod yn gweithio arni ers bron i flwyddyn.

"Rydym wedi rhannu ein gweithgarwch yn ddau ar gyfer holl gyfnod yr uwchgynhadledd.

"Rydym ni wedi adeiladu terminal dros dro ger y safle British Airways, gan ddyblygu'r terminal presennol, er mwyn gallu croesawu'r gwahoddedigion.

"Byddwn yn parhau i redeg ein gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd - felly ar gyfer teithwyr bydd pethau'n mynd yn eu blaen fel arfer.

"Rydym ni'n gyffrous iawn - mae hwn yn gyfle i ni roi croeso cynnes i Gymru i wahoddedigion NATO, ac yn gyfle i ddangos beth rydym ni wedi ei wneud yn y 18 mis diwethaf er mwyn trawsnewid y maes awyr."

Dywedodd Mr Thomas y dylai pobl adael amser ychwanegol er mwyn cyrraedd a gadael y maes awyr rhag ofn y bydd tagfeydd traffig ar y ffyrdd, gyda nifer cyfyngedig o gyfyngiadau ar y ffyrdd.

'Lleihau trafferthion traffig difrifol'

Bydd y ffordd orllewinol i'r maes awyr o Lanilltud Fawr yn cael ei chau ar brydiau ond bydd y ffordd ddwyreiniol o Gaerdydd a'r Barri yn parhau ar agor.

Bydd aros yn cael ei wahardd ar Ffordd y Rhws rhwng y gylchfan gyda Ffordd Porthceri a phen y ffordd, ond bydd y ffordd yn parhau ar agor heblaw bod yr heddlu angen ei chau.

Bydd aros hefyd yn cael ei wahardd ar y ffyrdd di-enw sy'n arwain o Ffordd Porthceri i bentref Porthceri.

Bydd sawl llwybr troed ym Mhen-marc ar gau o ddydd Mercher i ddydd Gwener.

Dywedodd Prif Uwcharolygydd Heddlu De Cymru, Joe Ruddy: "Er y bydd nifer o'r rheiny sy'n mynychu'r Uwchgynhadledd yn dechrau cyrraedd o ddydd Mawrth ymlaen, rydym yn gweithio'n galed i leihau unrhyw drafferthion traffig difrifol ar y rhwydwaith ffyrdd o amgylch Maes Awyr Caerdydd a'r ffyrdd sy'n arwain at y maes awyr."