Dyn wedi marw ar ôl cam-ddeiagnosis

  • Cyhoeddwyd
Clive Turner

Fe wnaeth dyn 73 oed aros dros wyth awr i gael ei weld mewn ysbyty, cyn cael cam-ddeiagnosis a'i yrru adref lle bu farw ychydig oriau yn ddiweddarach.

Bu farw Clive Turner o'r Orsedd ar 26 Mawrth y flwyddyn hon o ganlyniad i waedu ar ei goluddyn.

Fe gofnododd crwner y gogledd orllewin, John Gittins, ddyfarniad naratif gan ddweud na allai fod yn siŵr os oedd yr oedi wedi cyfrannu at farwolaeth Mr Turner.

Dywedodd Mr Gittins y byddai'n gyrru adroddiad i'r Gwasanaeth Ambiwlans ac i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mewn cysylltiad ag atal marwolaethau yn y dyfodol - yr ail waith iddo wneud hyn y flwyddyn hon.

'Poen'

Clywodd y crwner bod ambiwlans gafodd ei alw i fynd â Mr Turner i'r ysbyty ar Mawrth 25 wedi cymryd chwe awr i gyrraedd ei gartref.

Ar ôl hynny fe fu'n rhaid iddo aros dwy awr ychwanegol mewn ciw y tu allan i Ysbyty Maelor. Yn ystod yr amser yma fe gafodd y dos mwyaf o'r cyffur lladd poen, morffin, allai fod wedi ei gael gan y parafeddygon.

Wedi iddo gael ei adael i mewn i'r ysbyty cafodd ei weld gan Dr Tatiana Rooney, oedd ond wedi bod yn gweithio yn yr adran ers pythefnos.

Bryd hynny doedd Mr Turner ddim yn cwyno ei fod mewn llawer o boen, ac fe roddodd Dr Rooney sgôr poen o 2 iddo, sy'n cynrychioli poen ysgafn.

Ond doedd hi ddim yn ymwybodol bod y claf wedi derbyn 20 miligram o forffin cyn ei gweld.

Fe roddodd Dr Rooney brawf pelydr-x iddo er mwyn gweld a oedd rhwystr yn ei goluddyn, gan fod Mr Turner wedi cwyno ei fod wedi bod yn rhwym ers wythnos.

Cafodd ei yrru adref gyda phresgripsiwn o foddion ar gyfer rhwymedd.

Bu farw Mr Turner ychydig oriau yn ddiweddarach. Dywedodd Mr Gittins ei fod "yn sicr wedi dioddef poen yn yr oriau cyn ei farwolaeth".

Angen gwella

Fe ddywedodd Mr Gittins ei fod yn pryderu am y ffaith nad oedd Dr Rooney yn gwybod bod ei chlaf wedi derbyn morffin a'i fod yna wedi cael ei ryddhau o'r ysbyty.

Ychwanegodd y crwner ei fod yn eironig fod hyn wedi digwydd wythnos yn unig wedi iddo dderbyn sicrwydd gan y Gwasanaeth Ambiwlans a'r Ymddiriedolaeth yn dweud bod y sefyllfa wedi gwella ers marwolaeth Mr Pring.

Bu farw Mr Pring o Fynydd Isa o fethiant y galon ar ôl disgwyl dros 40 munud am ambiwlans.

Dywedodd y crwner bod llawer iawn o waith i'w wneud gan y Gwasanaeth Ambiwlans a'r bwrdd iechyd, gan ychwanegu y byddai'n galw am gyfarfodydd cyson gydag uwch reolwyr o fewn y ddau sefydliad.

Gan siarad ar ôl y cwest, dywedodd mab Clive Turner, Simon Turner, bod yr oedi wedi bod yn annerbyniol a bod ei dad wedi dioddef.

Dywedodd ei fod yn credu y gallai fod wedi byw petai o wedi cael ei gadw yn yr ysbyty dros nos.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Hoffwn ddangos ein cydymdeimlad diffuant a theulu Clive Turner.

"Rydyn ni'n derbyn dyfarniad y Crwner yn llawn a byddwn yn sicrhau bod y camau priodol yn cael eu gweithredu i ddelio gyda'r materion gafodd eu codi yn y cwest.

"Rydyn ni'n gweithio yn agos iawn gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans i leihau oedi mewn adrannau brys lle'n bosib."