Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2018 – Telerau ac Amodau

  • Cyhoeddwyd

Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2018 - Telerau ac Amodau

1. Mae unrhyw un sy'n byw yn y Deyrnas Unedig (gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) sy'n 16 oed neu'n hŷn ar 1 Ionawr 2018 yn gymwys i gael ei enwebu, ac eithrio enillwyr blaenorol Gwobrau Arwr Tawel Get Inspired y BBC, gweithwyr Grŵp y BBC neu unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r Gwobrau, ynghyd â'u perthnasau agos. Bydd angen enwebiad rhieni ar rai dan 18 oed a gaiff eu henwebu. Gellir gofyn am brawf oedran, hunaniaeth, cymhwyster a chydsyniad (lle bo hynny'n berthnasol).

2. Mae'n rhaid i'r enwebai:

(i) naill ai fod yn unigolyn neu'n ddim mwy na dau unigolyn sy'n ymwneud â'r un gweithgaredd;

(ii) helpu amaturiaid i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol neu chwaraeon (a bod yn rhaid i'r gweithgaredd corfforol neu'r chwaraeon fod â chorff llywodraethol cydnabyddedig). Gweler y rhestr yma - https://sportscotland.org.uk/media/2276/uk-recognised-ngbs-and-sport-list-april-2017.pdf;

(iii) cynnig cymorth nad yw fel arfer yn rhan o'u gwaith neu fel arfer yn digwydd yn eu man gwaith;

(iv) helpu'n wirfoddol heb unrhyw wobr ariannol;

(v) peidio â bod yn gysylltiedig â sefydliad sydd â chysylltiadau crefyddol neu elusen;

(vi) haeddu Gwobr y BBC ym marn y sawl sy'n enwebu;

(vii) peidio â dwyn anfri ar y BBC (yn ôl disgresiwn y BBC); ac

(viii) wedi cydsynio i gael ei enwebu.

3. Gellir cyflwyno enwebiadau:

drwy bbc.co.uk/unsunghero, lle gellir llwytho ffurflen i lawr, ei llenwi a'i hanfon drwy e-bost i arwrtawel@bbc.co.uk.

Neu drwy bbc.co.uk/unsunghero gyda dolen i'r ffurflen ar-lein. Gallant fod yn ffeiliau ysgrifenedig, sain neu fideo.

Derbynnir enwebiadau o ddydd Mawrth 28 Awst 2018 ac mae'n rhaid eu derbyn erbyn 11.59pm (amser y DU) ddydd Sul 21 Hydref 2018 fan bellaf. Caiff pob cyflwyniad ei gyfyngu - os byddwch yn cyflwyno mwy na 2 funud o fideo neu sain dim ond y 2 funud gyntaf fydd yn cael eu hasesu. Ar gyfer cyflwyniadau ysgrifenedig (ar-lein neu wedi'u hanfon drwy e-bost) dim ond yr 800 gair cyntaf fydd yn cael eu hasesu.

4. Dim ond un enwebiad a ganiateir fesul unigolyn, a dylai fod ar ffurflen swyddogol y BBC (wedi'i llwytho i lawr neu ar-lein). Dylai pobl sy'n enwebu ddatgan unrhyw berthynas broffesiynol neu bersonol gyda'r unigolyn neu'r unigolion a enwebir.

5. Bydd y BBC yn penodi cynrychiolydd o bob un o'i 12 Rhanbarth yn Lloegr ynghyd â'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, a fydd i gyd yn llunio rhestr fer o ddim mwy na 10 enwebai ar gyfer eu panel pleidleisio rhanbarthol. Y meini prawf ar gyfer llunio'r rhestr fer fydd:

(i) Cyfraniad yr enwebai ar lawr gwlad at ei chwaraeon neu weithgaredd corfforol;

(ii) Yr effaith a gawsant ar unigolion a/neu eu cymuned leol; a

(iii) Yr aberth neu'r ymrwymiad personol.

6. Bydd paneli beirniadu rhanbarthol sy'n cynnwys staff y BBC ac aelodau nad ydynt yn aelodau o'r BBC yn cwrdd i ddewis Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC ar gyfer eu hardal eu hunain o blith y rhai sydd ar y rhestr fer ac yn seiliedig ar y meini prawf uchod. Daw'r 15 enillydd rhanbarthol yn gymwys ar gyfer Gwobr gyffredinol Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2018.

7. Mae'n bosibl y gofynnir i'r sawl a enwebir ddatgelu manylion am gamau gweithredu troseddol a sifil cyfredol yn eu herbyn, neu a gyflwynwyd, ynghyd ag unrhyw euogfarn heb ei disbyddu. Os bydd y BBC yn gofyn am hyn, bydd yn rhaid i'r sawl a enwebir lofnodi ffurflen gydsynio adeg y datgelu. Mae'n rhaid i'r sawl a enwebir y gofynnir iddynt am yr wybodaeth hon roi gwybod i'r BBC am unrhyw newid i'r hyn a ddatgelwyd hyd at y pwynt y cyhoeddir yr enillydd. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac, fel gyda phob gwybodaeth bersonol, yn unol â Pholisi Preifatrwydd y BBC.

8. Gall y BBC gynnal gwiriadau cefndir o'r rhai a fydd ar restr fer y rownd derfynol. Os yw'r BBC yn gofyn am hyn, bydd yn rhaid i'r sawl a enwebir lofnodi ffurflen gydsynio adeg y datgelu. Bydd yr wybodaeth a ganfyddir neu a allai fod wedi ei datgelu gan yr ymgeiswyr eu hunain yn llywio'r penderfyniad o ran dewis yr enillwyr rhanbarthol a'r enillydd cyffredinol (a fydd yn ôl disgresiwn y panel beirniadu yn unig).

9. Yna, bydd panel beirniadu cenedlaethol yn cwrdd i ddewis enillydd cyffredinol o blith y 15 enillydd rhanbarthol yn seiliedig ar y meini prawf uchod, unrhyw ddogfennaeth ategol a ffilm fer gan y BBC am bob un ohonynt. Y bwriad yw y bydd y panel yn cynnwys cynrychiolwyr o'r BBC, ffigurau chwaraeon blaenllaw ac un o enillwyr blaenorol Arwr Tawel y BBC, yn dibynnu ar argaeledd. Bydd y broses feirniadu yn cael ei goruchwylio gan wiriwr annibynnol.

10. Cyhoeddir yr enillydd cyffredinol yn fyw ar raglen Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC One, y bwriedir ei chynnal ddydd Sul 16 Rhagfyr. Bydd gwahoddiad i bob enillydd rhanbarthol a gwestai o'u dewis fod yn bresennol.

11. Mae penderfyniad y beirniaid ynghylch yr enillydd yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebu'n digwydd mewn perthynas â'r gwobrau.

12. Bydd yr enillwyr rhanbarthol yn cael tlws rhanbarthol Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2018 ac fe fydd yr enillydd cenedlaethol yn cael tlws cenedlaethol Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2018. Nid oes dewis ariannol yn lle'r wobr ac nid oes modd gwerthu na throsglwyddo'r wobr o dan unrhyw amgylchiadau.

13. Mae'n rhaid i bob enillydd gytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd ar ôl cael y wobr os oes angen.

14. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i:

(i) newid yr amseroedd agor a chau ar gyfer enwebiadau a newid dyddiad cyhoeddi'r gwobrau;

(ii) anghymwyso unrhyw enwebai sy'n torri'r rheolau neu sydd wedi gweithredu'n dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; a/neu

(iii) canslo neu amrywio'r dyfarniadau neu unrhyw un o'r prosesau neu'r meini prawf dethol, ar unrhyw adeg, os yw o'r farn ei bod yn angenrheidiol gwneud hynny, neu os yw amgylchiadau y tu allan i'w reolaeth yn codi.

15. Ni all y BBC, ei is-gontractwyr, ei is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant neu ddiffyg technegol neu unrhyw broblem arall a allai olygu nad yw enwebiad yn cael ei gofrestru'n briodol.

16. Tybir y bydd y sawl sy'n enwebu a'r sawl a enwebir wedi derbyn y rheolau hyn ac wedi cytuno i ymrwymo iddynt.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae'ch ymddiriedaeth chi yn bwysig iawn i ni. Mae'r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol chi.

Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad hwn er mwyn i chi wybod sut a pham rydym yn defnyddio gwybodaeth o'r fath. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi yn ystod eich perthynas â ni, ac wedi hynny, yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym Mholisi Polisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC. Os bydd anghysondeb rhwng y dogfennau hynny a'r hysbysiad hwn, yr hysbysiad hwn fydd yn drech. Cewch wybod mwy am eich gwybodaeth a'ch preifatrwydd yma.

Beth y byddwn yn ei gasglu a sut byddwn yn ei ddefnyddio?

Bydd y BBC yn prosesu'r wybodaeth bersonol rydych wedi'i rhoi i ni amdanoch eich hun a'r unigolyn rydych chi wedi'i enwebu am wobr. Bydd yr wybodaeth bersonol y byddwn ni'n ei chasglu yn cynnwys: eich enw, eich rhif ffôn, eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfeiriad post; enw'r enwebai, ei rif ffôn, ei gyfeiriad e-bost a'i gyfeiriad post, yn ogystal â manylion cyswllt rhiant/gwarcheidwad yr enwebai os yw rhwng 16 a 18 oed.

Y BBC yw "rheolydd" yr wybodaeth yma. Mae hyn yn golygu mai'r BBC fydd yn penderfynu ar gyfer beth y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio a sut y bydd yn cael ei phrosesu. Caiff y ffurflen gais ar-lein ei lletya a'i darparu gan gyflenwr trydydd parti ar ran y BBC, Monterosa.

Mae gennym fudd cyfreithlon mewn prosesu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn ei darparu i ni: er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnal cystadleuaeth o'r fath ac ystyried yr unigolion sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer ein gwobr Arwr Tawel Get Inspired, yn ogystal â llunio rhestr fer gychwynnol o ymgeiswyr. Rydym wedi ystyried yr effaith arnoch chi yn ofalus ac ni fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo'r effaith yn gorbwyso ein buddiannau. Rydym wedi cyfyngu'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu i'r wybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer y gystadleuaeth hon.

Byddwn yn adolygu'r ceisiadau ac yn llunio rhestr fer gychwynnol. Byddwn yn cysylltu â'r unigolyn sydd wedi cael ei enwebu a'i riant / gwarcheidwad (os yw'r enwebai rhwng 16 a 18 oed) gan ddefnyddio'r manylion cyswllt rydych chi wedi'u darparu i ni. Os bydd yr unigolyn sydd wedi'i enwebu yn rhoi caniatâd i ni ei ystyried ar gyfer ein gwobr Arwr Tawel Get Inspired, bydd ei gais yn mynd ymlaen i'r cam nesaf.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Os bydd yr unigolyn rydych chi'n ei enwebu yn llwyddiannus, bydd y BBC yn cadw'ch gwybodaeth chi tan 28 Hydref 2019, ac yn cadw enw a manylion cyswllt yr enillydd tan 29 Hydref 2020, wedyn bydd yr wybodaeth yn cael ei dileu gan y BBC.

Rhannu eich gwybodaeth

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag aelodau o staff y BBC. Caiff y ffurflen gais ar lein ei lletya a'i darparu gan gyflenwr trydydd parti ar ran y BBC. Os bydd eich cais yn cael ei roi ar y rhestr fer, bydd yn cael ei rannu â phanel o feirniaid.

Eich hawliau a rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut mae'r BBC yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, neu'n dymuno cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, edrychwch ar Bolisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC. Yno hefyd, cewch ragor o wybodaeth am sut mae'r BBC yn prosesu'ch gwybodaeth a sut gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r BBC.

Os byddwch yn cyflwyno cwyn i'r BBC am y ffordd y gwnaeth ddelio â'ch gwybodaeth bersonol, mae gennych hawl i gwyno wrth awdurdod goruchwylio. Yn y DU, yr awdurdod goruchwylio yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch gysylltu â'r Swyddfa yn: https://ico.org.uk/concerns/.