Cynghorau Cymru'n wynebu "argyfwng ariannol"

  • Cyhoeddwyd
Symbol WLGA/ CLlLCFfynhonnell y llun, WLGA

Mae arweinydd pob cyngor sir yng Nghymru wedi galw am drafodaeth frys ar doriadau i gyllidebau, gan honni bod y wlad yn wynebu "argyfwng ariannol cynyddol".

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn honni bod angen i'r 22 o gynghorau arbed £900 miliwn o'u cyllidebau erbyn 2018.

Mae llythyr wedi ei arwyddo gan arweinwyr y cynghorau wedi ei anfon at Aelodau'r Cynulliad, Aelodau Seneddol ac Aelodau Senedd Ewrop yn codi pryderon.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y dylai'r cynghorau fod yn cynllunio'r toriadau yn ofalus.

Toriadau o hyd at 4.5%

Mae'r Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, wedi dweud wrth gynghorau am baratoi am doriadau o hyd at 4.5% y flwyddyn nesaf, ac mae hyn yn dilyn toriadau cyfartalog o 3.5% yng Nghymru eleni.

Gan alw am drafodaeth frys, dywedodd arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chynghorydd Torfaen, Bob Wellington, nac oni bai eu bod yn mynd i'r afael â'r mesurau caledi byddai "canolfannau hamdden a llyfrgelloedd yn cau, canolfannau dydd yn lleihau a byddai lefelau sylweddol o golli swyddi."

Ychwanegodd: "Mae cyllidebau cynghorau yng Nghymru wedi eu cyfyngu i'r fath raddau nes y byddan ni'n cyrraedd y dibyn cyn bo hir."

Dywedodd llefarydd ar Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru wedi diogelu llywodraeth leol yng Nghymru rhag y gwaethaf o'r toriadau mewn gwariant cyhoeddus, a hynny'n cyferbynnu â'r toriadau llym mae cynghorau yn Lloegr wedi eu hwynebu dros y pedair blynedd ddiwethaf.

"Ond mae toriadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn golygu na allwn ni bellach osgoi effaith gostyngiad yn y lefel ariannu ar lywodraeth leol.

"Ni ddylai unrhyw un amau y gwerth mae gweinidogion Cymru yn ei roi ar wasanaethau cyhoeddus.

"Dylai awdurdodau lleol fod wedi bod yn cynllunio i reoli'r toriadau yma mewn modd fydd yn cyfyngu ar eu heffaith ar y rheiny sy'n dibynnu fwyaf ar y gwasanaethau hanfodol yma."