Guto Bebb: Blog 'wedi bwlio pobl'

  • Cyhoeddwyd
Guto Bebb

Yn Nhŷ'r Cyffredin mae AS Ceidwadol Aberconwy wedi cyhuddo partner busnes ei gyd Geidwadwr - cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru David Jones - o lunio blog oedd yn "hambygio, sarhau a bwlio" pobl.

Fe ddywedodd Guto Bebb fod ymchwil ditectif preifat wedi canfod fod blog Thoughts of Oscar yn cael ei gyhoeddi o gartref yn Neganwy ac o swyddfa Cyfreithwyr David Jones yn Llandudno.

Fe enwodd Mr Bebb y dyn busnes lleol, Nigel Roberts, yn ogystal â Dylan Moore fel dau o awduron y blog.

Mr Moore yw cyfarwyddwr Cyfreithwyr David Jones.

Mae Nigel Roberts yn dweud mai ef oedd unig awdur y blog ac mae Mr Jones a Mr Moore wedi gwadu bod yn gyfrifol am gynnwys y wefan.

Fe ddywedodd Mr Bebb AS nad oedd yn fodlon enwi trydydd person gafodd ei nodi gan y ditectif preifat.

'Dim syndod'

Dywedodd Mr Bebb fod "y blog lleol yn eitha' milain ac annymunol", gan ddweud ei fod yn gyfres o lythyrau enllibus yn canolbwyntio'n bennaf ar wleidyddiaeth ac yn targedu unigolion.

Fe dalodd dditecrif preifat i geisio darganfod pwy oedd ei awdur neu awduron.

"Doedd yr enwau dan sylw ddim o syndod mawr i mi," meddai Mr Bebb.

Dywedodd ei fod wedi sôn am ei bryderon ddwy flynedd yn ôl, gan fod Mr Moore yn cydweithio gydag AS Gorllewin Clwyd, Mr Jones.

Fe ddywedodd Mr Bebb fod etholwyr wedi cysylltu ag o, wedi iddyn nhw fynd at Heddlu Gogledd Cymru i gwyno am y blog.

Ychwanegodd fod y blog wedi cyhoeddi sylwadau enllibus amdano, a'i fod wedi derbyn e-byst bygythiol o'r herwydd, gan achosi iddo yntau orfod cysylltu â'r heddlu.

Heddlu yn ymchwilio

Roedd Mr Bebb wedi dweud wrth Mr Jones - yn unol â'r cytundeb seneddol - y byddai'n cyfeirio ato yn ei araith.

Ddydd Mawrth ar y blog fe ddywedodd Mr Roberts mai ef oedd yr unig gyfrannydd.

Erbyn hyn, mae'r blog wedi cael ei gau.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud eu bod nhw'n ystyried y materion mae Mr Bebb wedi eu codi yn ofalus.

Ychwanegodd y Dirprwy Prif Gwnstabl Gareth Pritchard: "Rydym wedi edrych ar ein systemau ac wedi canfod bod chwe chwyn wedi cael eu gwneud am bostiadau ar flog Thoughts of Oscar ers 2009, ond doedd 'run ohonyn nhw yn droseddau. Cafodd cyngor priodol ei roi i'r rhai a gwynodd."

Datganiad David Jones

Mae Mr Jones wedi rhyddhau datganiad yn gwadu mai ef oedd un o awduron y blog.

Dywedodd: "Neithiwr, o dan amodau braint seneddol, fe wnaeth Guto Bebb AS honiadau ynglŷn ag awduriaeth blog ar y we sy'n cael ei alw Thoughts of Oscar.

"Er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw amwysedd oedd yn rhan o'r hyn ddywedodd Mr Bebb, hoffwn ei wneud yn glir nad oeddwn i yn rhan o awduriaeth y blog.

"Rwy'n deall bod gwir awdur y blog eisoes wedi cyfaddef, cyn i Mr Bebb wneud ei ymddangosiad yn y tŷ, ei fod wedi gweithredu ar ei ben ei hun."

Mae Dylan Moore hefyd wedi rhyddhau datganiad mewn ymateb i sylwadau Mr Bebb.

Datganiad Dylan Moore

Mae datganiad Mr Moore yn tynnu sylw at y ffaith bod Mr Nigel Roberts wedi dweud mai ef yw'r unig awdur, gan ychwanegu: "Does gen i ddim diddordeb o gwbl mewn gwleidyddiaeth leol na'r cecru sbeitlyd oedd i'w weld yn digwydd ar y blog.

"Pan ddes i'n ymwybodol o'r honiadau fe geisiais gysylltu gyda Mr Bebb ar unwaith. Gadawais negeseuon yn ei wahodd i drafod y mater gyda mi. Wnaeth o ddim ymateb.

"Pe byddai o wedi mi fyddwn i wedi dweud wrtho fy mod i fy hun wedi dioddef cael fy mhoenydio gan y blog yma ychydig flynyddoedd yn ôl.

"Rwy'n gwybod o fy mhrofiad fy hun yr effaith mae sylwadau dienw yn gallu ei gael ar unigolion diniwed ac rwyf wrth fy modd bod y blog wedi cael ei gau.

"Rwy'n meddwl ei fod yn warthus fod Aelod Seneddol, yn enwedig un fi fy hun, yn fodlon taflu un o'i etholwyr i'r bleiddiaid yn y ffordd yma gan guddio tu ôl i glogyn braint seneddol."