Cymdeithas dai yng Ngwynedd wedi camweinyddu

  • Cyhoeddwyd
Ombwdsmon

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi penderfynu bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi camweinyddu wrth ddelio gyda chais pensiynwr anabl.

Roedd y dyn 81 oed, sy'n cael ei adnabod fel Mr K yn yr adroddiad, wedi gofyn i'r gymdeithas dai addasu ei 'stafell molchi oherwydd ei anabledd.

Gwrthodwyd CCG y cais a'r apêl gan fod y cartref yr oedd y dyn yn rhannu gyda'i wraig ers 36 blynedd yn rhy fawr i'w hanghenion a'u bod yn tan-feddiannu'r tŷ tair llofft.

Mae CCG wedi derbyn holl argymhellion adroddiad yr ombwdsmon ac wedi ymddiheuro i Mr K.

Cydbwysedd

Mae'r Ombwdsmon yn cydnabod bod CCG yn gweithredu o fewn polisïau rhesymol yn fras a'u bod yn ystyried y cydbwysedd rhwng defnyddio'u stoc dai a hawliau tenantiaid.

Ond dywedodd fod angen i'r mudiad wneud mwy i ddarparu tystiolaeth o'r nifer o deuluoedd sy'n aros am gartrefi, a faint o amser y maen nhw'n disgwyl.

Yn achos Mr K fodd bynnag, dywedodd yr Ombwdsmon bod CCG "wedi camweinyddu wrth ddelio gyda'r cais a'r apêl".

Roedd y penderfyniad gwreiddiol i wrthod y cais, meddai, heb ystyriaeth briodol o amgylchiadau Mr K ac nid oedd yr ymteb i'r apêl wedi ystyried hynny chwaith.

Argymhellion

Yn ôl yr Ombwdsmon, nid oedd Mr K wedi cael gwrandawiad teg o ganlyniad i'r methiannau hyn.

Yn yr adroddiad mae pedwar argymhelliad i CCG:

  • Eu bod yn ymddiheuro i Mr K;
  • Eu bod yn talu £300 iddo;
  • Eu bod yn cynnig ail asesiad newydd a buan o gais Mr K;
  • Eu bod yn adolygu eu polisi addasiadau o safbwynt geirio un elfen o'r polisi.