BBC Cymru Fyw

Cymdeithas dai yng Ngwynedd wedi camweinyddu

Published

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi penderfynu bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi camweinyddu wrth ddelio gyda chais pensiynwr anabl.

Roedd y dyn 81 oed, sy'n cael ei adnabod fel Mr K yn yr adroddiad, wedi gofyn i'r gymdeithas dai addasu ei 'stafell molchi oherwydd ei anabledd.

Gwrthodwyd CCG y cais a'r apêl gan fod y cartref yr oedd y dyn yn rhannu gyda'i wraig ers 36 blynedd yn rhy fawr i'w hanghenion a'u bod yn tan-feddiannu'r tŷ tair llofft.

Mae CCG wedi derbyn holl argymhellion adroddiad yr ombwdsmon ac wedi ymddiheuro i Mr K.

Cydbwysedd

Mae'r Ombwdsmon yn cydnabod bod CCG yn gweithredu o fewn polisïau rhesymol yn fras a'u bod yn ystyried y cydbwysedd rhwng defnyddio'u stoc dai a hawliau tenantiaid.

Ond dywedodd fod angen i'r mudiad wneud mwy i ddarparu tystiolaeth o'r nifer o deuluoedd sy'n aros am gartrefi, a faint o amser y maen nhw'n disgwyl.

Yn achos Mr K fodd bynnag, dywedodd yr Ombwdsmon bod CCG "wedi camweinyddu wrth ddelio gyda'r cais a'r apêl".

Roedd y penderfyniad gwreiddiol i wrthod y cais, meddai, heb ystyriaeth briodol o amgylchiadau Mr K ac nid oedd yr ymteb i'r apêl wedi ystyried hynny chwaith.

Argymhellion

Yn ôl yr Ombwdsmon, nid oedd Mr K wedi cael gwrandawiad teg o ganlyniad i'r methiannau hyn.

Yn yr adroddiad mae pedwar argymhelliad i CCG:

  • Eu bod yn ymddiheuro i Mr K;
  • Eu bod yn talu £300 iddo;
  • Eu bod yn cynnig ail asesiad newydd a buan o gais Mr K;
  • Eu bod yn adolygu eu polisi addasiadau o safbwynt geirio un elfen o'r polisi.