Ardaloedd 20 mya ger ysgolion

  • Cyhoeddwyd
Ardal 20mya

Bydd Gan Bwyll, partneriaeth lleihau marwolaethau ar ffyrdd Cymru, yn gweithredu ardaloedd 20 mya ac yn addysgu gyrwyr am bwysigrwydd cadw at yr uchafswm.

Nod yr ymgyrch yw ceisio lleihau'r risg i blant a phobl ifanc a chefnogi cymunedau gan fod mis Medi yn gyfnod allweddol wrth i blant ddychwelyd i'r ysgol.

Dywedodd y mudiad ei bod yn bwysig i yrwyr ddeall eu bod yno i achub bywydau plant ac y bydden nhw'n cael eu herlyn os na fydden nhw'n cydymffurfio.

"Bydd lansio'r rheol tu allan i ysgolion yn helpu defnyddwyr y ffyrdd i stopio, meddwl, ac arafu ac yn annog pobl leol i gael mwy o barch i'w gilydd ac i'r gymuned ...," meddai rheolwr y bartneriaeth, Chris Hume.

"Yn ogystal byddwn y parhau i gydweithio gyda'n partneriaid ar weithgareddau yn y gymuned i wneud y strydoedd ger ysgolion yn llefydd mwy diogel.

"Ein nod yw bod pawb yng Nghymru yn deall effeithiau'r rhai sy'n teithio'n gyflymach nag 20 mya ar deuluoedd a chyfeillion."

'Mwya bregus'

Ychwanegodd Sue Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru: "Mae plant ymhlith y defnyddwyr ffyrdd mwyaf bregus oherwydd eu hoed a'u diffyg profiad mewn rhai sefyllfaoedd.

"Bydd lleihau cyflymder y tu allan i ysgolion yn annog mwy o blant i gerdded neu feicio i'r ysgol, gan leihau tagfeydd a gwella'r amgylchedd i drigolion."

Mae ystadegau y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau yn awgrymu bod cyfle o 20% o gael anaf angheuol os ydi rhywun yn cael ei daro gan gar sy'n teithio ar 30 mya, ond bod hynny'n lleihau i 2.5% pan mae'r car yn teithio ar gyflymder o 20 mya.