Leighton Andrews yn ôl oherwydd ad-drefnu'r cabinet

  • Cyhoeddwyd
Leighton Andrews AC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Leighton Andrews yn dychwelyd i'r cabinet

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi ad-drefnu ei gabinet ddydd Iau.

Mae Leighton Andrews yn dychwelyd i'r cabinet fel Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, gyda chyfrifoldeb dros gyflwyno argymhellion Williams. Roedd wedi ymddiswyddo fel gweinidog addysg ym Mehefin y llynedd yn dilyn dadlau am ei safbwynt am ysgol yn ei etholaeth yn y Rhondda.

Carl Sargeant yw'r Gweinidog am Gyfoeth Naturiol newydd, yn symud o fod yn Weinidog Tai ac Adfwyio.

Mae Mark Drakeford yn parhau fel Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae Jane Hutt yn parhau fel Gweinidog Cyllid ac yn cymryd cyfrifoldeb am fusnes y Llywodraeth oddi ar Lesley Griffiths.

Mae Lesley Griffiths bellach yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Does dim newid ym myd addysg, gyda Huw Lewis yn parhau yn Weinidog Addysg a Sgiliau, a dim newid ychwaith i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart.

Mae Ken Skates wedi ei benodi yn Ddirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - ef oedd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg.

Vaughan Gething yw'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd newydd - gan symud o fod yn Ddirprwy Weinidog Trechu Tlodi - ac mae Rebecca Evans yn parhau yn Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

Mae dyrchafiad i Julie James, aelod Gorllewin Abertawe, sydd wedi ei phenodi yn Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

Bydd y Prif Weinidog yn parhau i fod yn gyfrifol am y Gymraeg, am faterion cyfansoddiadol ac am hyrwyddo Cymru dramor.

Dadleuodd Mr Jones bod hwn yn gabinet "yn llawn o'r sgiliau a'r profiad sy'n angenrheidiol i fwrw ati â'r newidiadau sydd eu hangen ar Gymru yn ystod y misoedd allweddol sydd ar ddod.

"Fe wnaethon ni addo mai tymor o gyflawni pethau fyddai hwn, ac rwy'n falch o'r hyn rydyn ni wedi llwyddo i'w wneud yn ystod y tair blynedd diwethaf."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y newyddion ei gyhoeddi ar gyfrif Twitter y Prif Weinidog

Yn gadael

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi diolch i'r rhai sy'n gadael y Llywodraeth: "Mae eu gwaith caled wedi helpu i wneud Cymru yn wlad well a thecach", meddai.

Mae Jeff Cuthbert yn gadael y Cabinet - ef oedd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Cadarnhaodd hefyd ei fod yn gadael y Cynulliad yn 2016, ar ôl cynrychioli Caerffili ers 2003.

Dywedodd bod Mr Cuthbert wedi gwneud "gwaith gwych ar drechu tlodi, Bil Cenedlaethau'r Dyfodol ac ymateb i'r newidiadau i'r Gyfundrefn Les".

Mae'r prif weinidog o'r farn bod John Griffiths, aelod Dwyrain Casnewydd wedi "gwneud ei farc yn y Llywodraeth yn enwedig fel Cwnsler Cyffredinol ac wrth gyflwyno'r Bil Teithio Llesol arloesol".

Dywedodd am Gwenda Thomas, aelod Castell-nedd sy'n gadael y Cynulliad yn 2016 ac a fu'n Ddirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: "Bydd y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol arloesol yn gwella cymaint o fywydau ledled Cymru. Ni fyddai hyn wedi digwydd heb Gwenda".

Mae ACau yn dychwelyd i Fae Caerdydd yr wythnos nesaf ar ôl toriad yr haf.