Pensiynwr wedi llewygu ar ôl ei gloi mewn ambiwlans

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad wedi ei lansio ar ôl i ddyn o Hen Golwyn gael ei gloi mewn car ambiwlans mewn tymheredd poeth am 20 munud.

Fe wnaeth John Richards lewygu oherwydd y tymheredd, ac roedd rhaid iddo gael triniaeth mewn uned gofal brys.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn dweud eu bod yn pryderu'n fawr am y digwyddiad.

Dywedodd Aelod Cynulliad Mr Richards, y Ceidwadwr Darren Millar, ei fod wedi "ffieiddio" ac mae wedi galw am ymchwiliad.

'Poeth iawn, iawn'

Roedd Mr Richards, 77, wedi bod yn Ysbyty Glan Clwyd am apwyntiad arferol ar Fedi 9, ac roedd disgwyl iddo deithio yn ol i'w gartref mewn cerbyd cludo cleifion, sy'n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ambiwlans.

Ond fe wnaeth y gyrrwr ei adael yn y car gyda'r ffenestri ar gau wrth iddo fynd i gasglu claf arall o ysbyty wahanol.

Roedd hi'n ddiwrnod braf, ac fe gyrhaeddodd y tymheredd tua 20 celsiws.

Nid oedd Mr Richards, sydd â nam ar ei olwg, yn dioddef o diabetes ac yn cael trafferth symud, yn rhy wan i alw am gymorth neu agor y drws, ac fe lewygodd yn y gwres.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Darren Millar AC na allai ddeall pam bod Mr Richards wedi ei adael yn y car

Dywedodd wrth Raglen Jason Mohammad ar BBC Radio Wales: "Roedd hi'n boeth iawn, iawn yn y car. Roedd fy ffon wedi ei roi yn y bŵt, felly doedd gen i ddim byd i daro yn erbyn y ffenest.

"Fe wnes i drio taro'r ffenest a gweiddi, ond roedd y gwres yn ormod i mi, ac oherwydd fy iechyd, doedd gen i ddim y cryfder i wneud dim.

"Felly roeddwn i'n sownd, ac yn ara' deg roeddwn i'n gallu teimlo fy hun yn gwanhau ac fe wnes i lewygu."

'Ffieiddio'

Dywedodd Mr Richards ei fod am sicrhau nad yw'r un peth yn digwydd i unrhyw un arall.

"Os mai anifail oedd yn y car, o fewn deg munud byddai'r heddlu wedi bod yno yn torri'r ffenest.

"Ond gan mai person ydw i a doeddwn i methu denu sylw, cefais fy ngadael, ac mae hynny yn esgeulustod o'r dyletswydd gofal, p'run bynnag ffordd rydych chi'n edrych ar y peth."

Ychwanegodd ei fod yn deffro yn ofni ei fod dal yn y car, a'i fod am sicrhau nad yw'r un peth yn digwydd eto.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn dweud eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad

Dywedodd AC Gorllewin Clwyd, Darren Millar bod angen ymchwiliad i'r digwyddiad.

"Rydw i wedi fy ffieiddio. Fydde' chi ddim yn gadael ci ar ben ei hun ar ddiwrnod poeth, ond yma roedd dyn hyn oedd wedi ei gloi mewn cerbyd, yn methu gadael ar ben ei hun, ac mae ei iechyd wedi dioddef o ganlyniad.

Lansio ymchwiliad

"Mae angen i'r Gwasanaeth Ambiwlans edrych i mewn i beth aeth o'i le, ac rydw i eisiau sicrhad na fydd yn digwydd yn y dyfodol.

"Os yw hynny'n golygu bod angen hyfforddiant ychwanegol, dylai hynny ddigwydd. Ond galla'i ddim deall pam y byddai dyn bregus yn cael ei adael mewn cerbyd fel hyn ar ddiwrnod poeth."

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod yn ymwybodol o'r digwyddiad ac yn "pryderu" am y mater.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n ymchwilio i'r mater ac felly ni fuasai'n briodol i ni wneud sylw. Ond byddwn yn cysylltu â'r claf i drafod y sefyllfa cyn gynted a phosib.

"Gallwch fod yn sicr ein bod yn trin materion fel hyn yn hynod ddifrifol, rydyn ni'n gwneud tua 1 miliwn o deithiau cludo cleifion bob blwyddyn, a hoffwn sicrhau ein cleifion bod achosion fel hyn yn brin iawn."