Gwella adolygu cofnodion cleifion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NHS Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Jason Shannon yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cafodd Dr Jason Shannon ei benodi i sicrhau bod dull y Gwasanaeth Iechyd Gwladol o adolygu cofnodion cleifion sy'n marw yn yr ysbyty yn gyson drwy Gymru.

Cyhoeddwyd hyn gan y gweinidog iechyd Mark Drakeford yn dilyn adolygiad annibynnol i'r data am farwolaethau mewn ysbytai ym mis Gorffennaf.

Daeth yr adolygiad i'r casgliad nad oedd y dull presennol o fesur y data yn effeithiol wrth geisio rhybuddio am fethiannau mewn gofal yn yr ysbytai.

Yn ôl adolygiad Palmer mae proses ddeublyg o adolygu cofnodion meddygol bob claf sy'n marw mewn ysbyty - system a ddechreuwyd yng Nghymru - yn darparu dull mwy cadarn o asesu diogelwch a safon gofal.

Bydd Dr Shannon, sy'n ddirprwy gyfarwyddwr meddygol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, yn arwain datblygu pellach o'r dull o adolygu marwolaethau mewn ysbytai, ac yn ehangu hynny i farwolaethau sy'n digwydd yn y gymuned.

'Mwy i wneud'

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae'r dystiolaeth o adolygiadau o farwolaethau yn dangos yn glir iawn nad oedd modd osgoi'r mwyafrif llethol o farwolaethau yn ysbytai Cymru.

"Mae pob marwolaeth yn destun tristwch a gofid mawr i'r unigolion sy'n agos atynt, gan gynnwys y rhai fu'n darparu gofal i'r person fu farw.

"Er bod adolygiadau o gofnodion achosion o farwolaeth eisoes yn cynnig y dull mwyaf dibynadwy o asesu marwolaethau mewn ysbytai, mae mwy y gellid ei wneud i wella'r broses ymhellach."

Dywedodd Dr Jason Shannon: "Ers Ebrill 2013 mae cofnodion ysbyty bob claf sy'n marw naill ai yn Ysbyty'r Tywysog Charles neu Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi, neu yn cael eu hadolygu gan dîm o glinigwyr gan gynnwys meddygon teulu, arbenigwyr ysbyty a staff nyrsio.

"O fis Ebrill 2014 byddwn yn ymestyn hyn i ysbytai eraill ar draws ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

"Ein nod yw nid yn unig i osgoi marwolaethau y gellir eu hosgoi ond i atal niwed i gleifion, yn enwedig niwed sy'n achosi dioddefaint neu anabledd tymor hir i'r claf.

"Mae'r broses wedi bod yn werthfawr fel modd i leihau'r risg i gleifion sy'n datblygu ceulad gwaed neu haint yn yr ysbyty."

Bydd Dr Shannon yn dechrau ar ei rôl yn syth, a bydd ei waith yn cael ei wasgaru ar draws y GIG yng Nghymru.