Creu awyrgylch alfresco yn Aberystwyth?

Gan Sara Gibson
BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Wrth i'r myfyrwyr ddychwelyd i'r coleg mae rhai busnesau yn Aberystwyth yn pryderu nad ydyn nhw'n gallu manteisio ar y prysurdeb sydd i'w gael ar y prom am fod 'na ormod o rwystrau gweinyddol gan y Cyngor.

Dim ond un bar poblogaidd sydd wedi cael caniatâd i roi byrddau bwyd tu allan, ac maent bellach wedi penderfynu peidio â gwneud hynny am fod 'na ormod o amodau, ac maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n newid eu meddyliau os na fydd pethe'n newid.

Tra mae Cymru'n mwynhau "Ha Bach Mihangel" mae'r prom yn Aberystwyth yn hynod yn brysur, gyda phobl yn mwynhau'r awyr iach a'r olygfa.

Mae caffi ar y prom i dorri syched, a dim ond nhw sydd a'r hawl i weini bwyd a diod ar y prom, ac mae hynny wedi bod yn ddraenen yn ystlys gwestai a bwytai eraill ers blynyddoedd.

Trwydded ecsgliwsif

Ymhen deunaw mis, mi fydd eu trwydded ecsgliwsif yn cael ei adolygu. Ac mae rhai o fusnesau'r prom yn credu mai nawr yw'r amser perffaith i ddechrau cynllunio i greu awyrgylch alfresco yn Aberystwyth.

Dywedodd Richard Griffith o westy'r Richmond fod: "Angen mwy o fusnesau yn Aberystwyth i fanteisio ar yr adnoddau sydd i'w cael yma ar y prom. Buasai'n gyfle i'r dref ddatblygu'n economaidd ac i bawb fwynhau'r awyrgylch."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gysgodfa yma ei ail-godi ar ol difrod yn dilyn stormydd mawr gaeaf diwethaf.

Ddim werth y drafferth

Yn gynharach eleni fe gafodd perchnogion bwyty Baravin yr hawl i osod pedwar bwrdd y tu allan i'r bwyty mewn ardal gyhoeddus sy'n wynebu'r prom. Ond er gwaetha'r gwaith caled i sicrhau'r caniatâd, fe benderfynodd y perchnogion nad oedd yn werth y drafferth yn y diwedd.

Yn ôl Gareth Evans, rheolwr bwyty Baravin: "Doedd ffi'r cyngor ddim yn cyfateb a'r elw oedd gosod y byrddau yn ei wneud.

"Roedd nifer o gyfyngiadau ynghlwm a'r drwydded hefyd, fel yr amser oeddem yn cael gosod y byrddau allan, hawliau pobl i ysmygu ac ati. Nid oedd yn werth y drafferth. Roedd hynny'n siom i ni fel busnes."

Adolygu polisi

Yn ôl Cyngor Ceredigion mae pob cais am drwydded yn wahanol. "Mae angen siarad gyda sawl adran", medden nhw, er mwyn sicrhau fod y cais yn cyd-ymffurfio gyda'r gwahanol ddeddfau a rheoliadau. Pan fydd les caffi 'Pd's Diners' ar y prom yn dod i ben fis Ebrill 2016, fe fydd y cyngor yn adolygu eu polisi trwyddedu ar gyfer gwerthu bwyd a diod yn yr ardal yma.

Dywedodd un aelod o'r cyhoedd ei fod yn teimlo "fod y math yma o fwyta allan wedi dod yn boblogaidd iawn ymhob tref, ac yn sicr mae digon o le ar y prom yn Aber i'r math yma o beth."

Y penwythnos yma bydd gwestai'r dre yn llawn o deuluoedd myfyrwyr sy'n cyrraedd ar gyfer Tymor yr Hydref. Gobaith rhai o fusnesau'r prom yw y byddan nhw'n gallu cynnig awyrgylch braf i'r ymwelwyr y tu fewn a'r tu allan pan fyddan nhw'n dychwelyd yn y dyfodol.