Lansio cynllun ar gyfer gweithwyr plant

Cyhoeddwyd
Huw Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Huw Lewis yn ymweld ag Ysgol Gynradd Herbert Thompson yng Nghaerdydd i lansio'r cynllun.

Ddydd Llun bydd Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun 10 mlynedd ar gyfer gweithwyr blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn ymweld ag Ysgol Gynradd Herbert Thompson yng Nghaerdydd ac yn lansio'r cynllun drafft 10 mlynedd ar gyfer gweithwyr plant.

Mae'r cynllun yn amlinellu'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi unigolion sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am addysg neu ofal plant y blynyddoedd cynnar (plant rhwng 0 a 7 oed).

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun drafft yn parhau tan 15 Rhagfyr.

Y bwriad yw cyhoeddi'r cynllun terfynol ym mis Ebrill 2015.

Mynd i'r afael ag anghenion

Mae'r cynllun yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion datblygu'r gweithlu ym mhob math o leoliadau blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae cofrestredig, yn y sector a gynhelir a'r sector nas cynhelir.

Ymhen 10 mlynedd, y nod yw cael gweithlu medrus sy'n:

  • ennyn parch (ac yn cael ei ystyried fel gyrfa ddeniadol)
  • deall sut mae plant yn dysgu a datblygu
  • trefnu gweithgareddau ac amser i gefnogi pob plentyn i ddatblygu i'w llawn botensial
  • ddysgwyr rhagweithiol yn eu hawl eu hunain
  • ddwyieithog.

'Cyfnod hanfodol'

Cyn ei ymweliad ag Ysgol Gynradd Herbert Thompson, lle y bydd yn cyfarfod â staff Dechrau'n Deg a'r Cyfnod Sylfaen ac yn arsylwi ar sesiwn hyfforddi, dywedodd Huw Lewis:

"Mae'r blynyddoedd o 0-7 oed yn gyfnod hanfodol yn natblygiad plentyn.

"Mae'n bwysig, felly, fod gan unigolion fel y rheiny y byddai'n cyfarfod â nhw heddiw, sy'n chwarae rôl mor allweddol i gefnogi plant yn ystod y blynyddoedd pwysig hyn, y lefel iawn o gefnogaeth.

"Mae'n hanfodol eu bod nhw'n cael eu symbylu a'u bod nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

"Rydyn ni'n benderfynol o godi statws gofalwyr yn y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i lefel sy'n adlewyrchu'n well y rôl hanfodol y mae'r ymarferwyr hyn yn eu chwarae i gefnogi datblygiad plant."

'Dyletswydd'

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi:

"Mae dyletswydd arnon ni i'r gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, ac i genedlaethau'r dyfodol, i sicrhau ein bod ni'n gwneud hyn yn iawn.

"Rydyn ni o'r farn, os gyflawnwn ni ein nodau, y byddwn ni'n gwella deilliannau i blant ifanc, yn enwedig y rheiny sy'n dod o gefndiroedd difreintiedig."