Crwner yn dyfarnu bod babi wedi marw o achosion naturiol

  • Cyhoeddwyd
Samantha Davies a Noah Edwards

Mae crwner yng nghwest babi o Ddinbych fu farw o firws ar ei ysgyfaint wedi dweud bod mam y bachgen wedi gwneud "pob peth y gallai iddo fel mam".

Wrth recordio dyfarniad o farwolaeth o achosion naturiol yn achos Noah Edwards, oedd yn 14 mis oed, dywedodd y crwner John Gittins bod mam y bachgen yn gywir i fynd ag ef at y meddyg sawl gwaith am ei salwch.

Ond ychwanegodd bod tystiolaeth gan y Dr Jonathan Couriel o ysbyty Alder Hey wedi ei sicrhau er bod cyflwr Noah yn brin, nid oedd mor brin nad oedd wedi ei weld o'r blaen.

Ychwanegodd y crwner ei fod yn derbyn bod meddygfa Bronffynnon yn Ninbych nawr yn cynnal cyfarfodydd wythnosol, ond dywedodd bod angen dysgu gwersi o'r achos.

'Dim modd rhagweld'

Clywodd y cwest gan y Dr Couriel o uned resbiradol Ysbyty Alder Hey, a ddywedodd nad oedd modd rhagweld nac atal y farwolaeth.

Yn gynharach, dywedodd mam Noah, Samantha Davies, ei bod hi yn teimlo'n rhwystredig gyda'r gofal roedd wedi ei dderbyn.

Roedd hi'n credu bod doctoriaid wedi methu â "meddwl y tu allan i'r bocs" wrth roi triniaeth iddo.

Ar gais ei fam cafodd Noah ei gyfeirio at Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl, ond bu farw ar 12 Hydref 2012, cyn i'r apwyntiad allu digwydd.

Fe ddywedodd meddyg o'r feddygfa lle'r oedd Noah yn glaf wrth y cwest, y bydden nhw - o edrych yn ôl - wedi argymell y dylai'r babi fynd i'r ysbyty ynghynt.

Ond wrth edrych ar y nodiadau, meddai Dr Ravi Moodlebyle, roedd hi'n anodd gweld beth arall fydden nhw wedi gallu ei wneud, yn enwedig yn y misoedd cynnar.

Newidiadau

Fe ofynodd y crwner iddo am y firws HMPV, a dywedodd Dr Moodlebyle ei fod wedi clywed amdano, ond doedd ganddo ddim gwybodaeth feddygol am y salwch.

Wedi marwolaeth Noah, meddai, mae newidiadau wedi digwydd ym Meddygfa Bronffynnon.

Nawr, mae 'na gyfarfodydd clinigol wythnosol yn y feddygfa i drafod a rhannu gwybodaeth am achosion gwahanol.

Pan gafodd ei holi gan y cyfreithiwr sy'n gweithredu ar ran mam Noah, fe ddywedodd y meddyg ei fod wedi dod yn fwyfwy pryderus am nifer yr heintiau oedd y babi'n eu cael, a pha mor ddifrifol oedden nhw.

Yn ogystal, fe ddywedodd ei fod yn poeni am ba mor bryderus oedd y fam.

Ychwanegodd Dr Moodlebyle nad oedd Noah yn ymateb yn ffafriol i driniaethau, ond roedd yn credu y gallai'r babi fod yn datblygu asthma.

Yn ôl y meddyg, roedd hi'n gyffredin i blentyn dan ddwyflwydd oed gael ymateb cymysg i driniaethau anadlol.

Fe gytunodd nad oedd hi'n gyffredin i blentyn ddod i'r feddygfa bron bob pythefnos gyda'r un cyflwr - ond roedd 'na rai eraill, meddai.