Cyngor Powys: Angen arbed £70 miliwn

  • Cyhoeddwyd
Arian

Yn ôl arweinydd Cyngor Powys, Barry Thomas, bydd yn rhaid i'r Cyngor ddatblygu i fod yn fudiad llai, gan newid y ffordd mae'n darparu gwasanaethau, a hynny erbyn diwedd y degawd, er mwyn parhau i ddygymod â'r her ariannol sy'n ei wynebu.

Dyna'r neges a roddwyd i'r rheiny sy'n defnyddio gwasanaethau'r cyngor, y cyhoedd, gweithwyr y cyngor a grwpiau cymunedol, sydd wedi mynychu cyfarfodydd darparu cyllideb a chymuned ar draws y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas: "Rydym ni angen darganfod arbedion o £70 miliwn erbyn 2020, her fawr wrth ystyried bod cyfanswm ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol yn £242 miliwn.

"Mae gofyn i unrhyw fudiad i leihau ei wariant blynyddol bron i 30% mewn cyfnod byr yn golygu newidiadau gweithredol difrifol.

"Rydym ni wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn blynyddoedd diweddar gan arbed £36.35 miliwn ers Ebrill 2012 ond mae angen gwneud llawer mwy.

"Rydym ni wedi derbyn toriad o 4.6% yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf gan olygu bod yn rhaid i ni ddarganfod mwy na £17.5 miliwn o arbedion eleni.

"Rydym ni eisoes wedi llwyddo i gael hyd i £11.7 miliwn o arbedion ond mae angen cael hyd i £6.4 miliwn arall, ac mae'r gwaith hwnnw eisoes wedi ei gychwyn."

Cyngor Powys yn 2020

Aeth ymlaen i ddisgrifio sefyllfa'r cyngor yn y dyfodol: "Felly sut fydd Cyngor Powys yn edrych yn 2020?

"Bydd yn fudiad llai, ac mae hi'n debygol y bydd ganddo draean yn llai o weithwyr a llai o adeiladau. Gall agwedd fwy hyblyg at y ffordd rydym ni'n gweithio golygu ein bod ni'n lleihau ein defnydd o ofod swyddfa o 50%.

"Mae lleihau'r nifer o adeiladau rydym ni'n berchen arnyn nhw'n hanfodol ar gyfer lleihau costau a chreu incwm ychwanegol. Yn y dyfodol byddwn yn rhannu ein hadeiladau gydag eraill neu yn denantiaid mewn adeiladau sy'n berchen i eraill.

"Rydym yn disgwyl y byddwn ni'n gorfod lleihau nifer ein depos 50% a lleihau nifer ein cerbydau.

"Ni fydd y cyngor o reidrwydd yn darparu'r holl wasanaethau y mae wedi eu darparu yn y gorffennol. Efallai y bydd mudiadau eraill megis partneriaid, y sector gwirfoddol a'r cymunedau eu hunain, yn darparu'r gwasanaethau yma.